องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ตาก]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ตาก]
จังหวัด: 
ตาก
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์


ผู้บริหารองค์กร


สถานที่ตั้ง


เบอร์ติดต่อ


เครือข่ายผู้ติดเชื้อHIV/AIDS  จังหวัดตาก  


นายนราธิป ยอดเศรณี


เลขที่  ๔๔๑  หมู่ที่ ๒  ถนนแม่สอด – แม่ระมาด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก   รหัสไปรษณีย์  ๖๓๑๑๐


055 546 646


มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์ 


นายประกิต ชูกิตติกุล


เลขที่  ๔/๑๙๕   ถนนเทศบาล ๖ ตำบลระแหง   อำเภอเมือง จังหวัดตาก   รหัสไปรษณีย์  ๖๓๐๐๐


055 517 475


มูลนิธิ  สม - ชาลี อุทิศ  


นางสาวพวงทอง สาวี


เลขที่  ๒๑๑  หมู่ที่ ๔   ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก   รหัสไปรษณีย์  ๖๓๑๓๐


055 549 173


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์จังหวัดตาก  


นายคำ พูลมา


เลขที่  ๑๒๙  หมู่ที่ ๕ ถนนแม่สอด – แม่ระมาด   ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก   รหัสไปรษณีย์  ๖๓๑๑๐


087 205 8722