องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ตรัง]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ตรัง]
จังหวัด: 
ตรัง
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิคนชราบ้านศรีตรัง

 

เลขที่ ๑๑๓   หมู่ที่ ๒  ตำบลปากแจ่ม   อำเภอห้วยยอด    จังหวัดตรัง   รหัสไปรษณีย์  ๙๒๑๒๐

มูลนิธิคนชราบ้านศรีตรัง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

 

เลขที่ ๙๘/๑-๓    ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   รหัสไปรษณีย์ ๙๒๐๐๐

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

สมาคมข้าราชการบำนาญและคหบดีจังหวัดตรัง

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด  ถ.พัทลุง อ.เมือง  จ.ตรัง  92000

สมาคมข้าราชการบำนาญและคหบดีจังหวัดตรัง