องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ตราด]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ตราด]
จังหวัด: 
ตราด
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราด

นายโกศล สาธาราลัย

เลขที่ ๑๑๑/๑๑  หมู่ที่  ๑ ตำบลท่าพริก  อำเภอเมือง
จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐

039 540 222

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนพี่น้องลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองตราด

นางสดศรี ฉันทะ

เลขที่ ๗๐/๖  ถนนท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองจังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐

039 522 803

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  จังหวัดตราด

นายประดิษฐ์ ดวงนภา

เลขที่ ๒/๘  วัดไผ่ล้อม ถนนเนินตาแมว  ตำบลบางพระ  
อำเภอเมือง  จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์  ๒๓๐๐๐

039 524 200

ชมรมคนพิการจังหวัดตราด

นายธีรพงษ์ วิชญรนตินัย

เลขที่ ๙  หมู่ที่  ๖  ตำบลตะกาง อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 
รหัสไปรษณีย์  ๒๓๐๐๐

086 667 1730
ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด
นางสวิง รำไพ
หมู่ที่  ๔  ซอยชายเนิน ถนนชลประทาน  ตำบลหนองเสม็ด  
อำเภอเมือง    จังหวัดตราด  รหัสไปรษณีย์  ๒๓๐๐๐
089 886 6671
องค์กรชุมชนท่าเรือจ้าง
นายนิมิตร สมุทรคีรี
เลขที่  ๗๗  ถนนท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง 
จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐
039 522 861, 039 522 952
สโมสรโรตารี่ตราด 
นายสมชาย จันทฑีโร
เลขที่  ๑๕๗ - ๑๕๙ ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์  ๒๓๐๐๐
 
มูลนิธิ ทรงวรสิงห์
นางสง่า รอดพิเศษ
  วัดไผ่ล้อม  เลขที่  ๒๓๘  ตำบลบางพระ   อำเภอเมือง จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์  ๒๓๐๐๐
 
เครือข่ายชุมชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเทพนิมิต 
นายสมาน มั่นคง
เลขที่  ๖๙   หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพนิมิต    อำเภอเขาสมิง     
จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์  ๒๓๑๕๐
089 095 5382
องค์กรชุมชนฅนตราด
นางศิริวรรณ บุตราช
เลขที่  ๙   หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง    อำเภอเมือง
จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์  ๒๓๐๐๐
039 522 861, 039 522 952
สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์
นายดุสิต หัชลีฬหา
เลขที่ ๒/๔๒   ถนนตัดใหม่ ตำบลบางพระ   อำเภอเมือง
จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์  ๒๓๐๐๐
 
เครือข่ายประชาคมชุมชนคนตราด
นายสุรศักดิ์ อิงประสาน
เลขที่ ๙   หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง  อำเภอเมือง จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์   ๒๓๐๐๐
039 540 643
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตราด 
นายไสว ใจเที่ยง
เลขที่ ๑๐๘   ซอยห้องไผ่สีสุก โรงพยาบาลตราด  ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ   อำเภอเมือง จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์  ๒๓๐๐๐
039 531 765, 039 520 214
ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชนวัดหนองบอน
นายวันดี แก้วบุตรดี
เลขที่ ๑๑๒๕  หมู่ที่  ๓ ซอยวัดหนองบอน  ถนนหนองบอนมะอึกแรด ตำบลหนองบอน  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์   ๒๓๑๔๐
089 935 5645

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเขาสมิง

นายจั่น โชติช่วง

เลขที่ ๗๕  หมู่ที่  ๑ ตำบลแสนตุ้ง   อำเภอเขาสมิง    
จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์  ๒๓๑๕๐

 

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

นางสมศิริ สง่าศิลป์

เลขที่ ๒๐๕   หมู่ที่  ๒  ตำบลเนินทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  รหัสไปรษณีย์   ๒๓๐๐๐

 

องค์กรเราฏอตุ้ลญีนาน 

นายเกษม มัดรอ

เลขที่ ๕   หมู่ที่  ๓ ถนนพัฒนาปลายคลอง  ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง   จังหวัดตราด   รหัสไปรษณีย์   ๒๓๐๐๐