องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ชัยนาท]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ชัยนาท]
จังหวัด: 
ชัยนาท
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

ชมรมผู้สูงอายุหมู่ ๕ โพงาม

พันตรียุทธนา สุ่มสาย

เลขที่ ๖๐/๔  หมู่ที่ ๕  ถนนจวนวิไล  ตำบลโพงาม         อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท   รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๔๐

056 484 148

อาสาบูรณชนบทเพื่อพัฒนาชุมชน

นายจตุพล พรหมอาภรณ์

เลขที่ ๑๙๒  หมู่ที่ ๑๓   ตำบลโพงาม  อำเภอสรรคบุรี     จังหวัดชัยนาท   รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๔๐

056 411 103, 056 412 348

ชมรมคนพิการชัยนาท     

นางสาวจงรักษ์ ศิริวารินทร์

เลขที่ ๒๔๐  หมู่ที่ ๑๓   ตำบลเสือโอก   อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท  รหัสไปรษณีย์  ๑๗๐๐๐

089 017 7695

ผู้สูงอายุอินทาราม 

นายประยูร จูมั่น

เลขที่ ๘๒  หมู่ที่ ๒   ตำบลคลุก    อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท   รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๕๐

056 433 395
มูลนิธิสาธารณกุศลซื่อตรง
นายสิทธิผล สุขศรีชวลิต
เลขที่ ๑๗๖   ถนนจันทนาราม   ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท   รหัสไปรษณีย์   ๑๗๑๒๐
056 461 446
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสือชาวบ้านอำเภอวัดสิงห์
นางสุยย้ง สุขศรีชวลิต
เลขที่ ๓๖   ถนนจวนวิไล   ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์   จังหวัดชัยนาท   รหัสไปรษณีย์  ๑๗๑๒๐
056 461 204
สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท
นางยุพิน ขำนิล
เลขที่ ๒๓๕   หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  รหัสไปรษณีย์   ๑๗๐๐๐
056 415 527
ชมรมผู้สูงอายุหมู่ ๒ ตำบลเขาท่าพระ ชุมชนบ้านคลองเรือ
นายสุวิชช์ ปริญญานุสรณ์
เลขที่ ๒๘๖   หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาท่าพระ  อำเภอเมือง  
จังหวัดชัยนาท   รหัสไปรษณีย์   ๑๗๐๐๐
056 415 148
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดชัยนาท
นายจตุพล พรหมอาภรณ์
ถนนพรหมประเสริฐ  อำเภอในเมือง   จังหวัดชัยนาท    รหัสไปรษณีย์   ๑๗๐๐๐
056 411 103, 056 412 348