องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ชุมพร]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ชุมพร]
จังหวัด: 
ชุมพร
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

พุทธสมาคมจังหวัดชุมพร 

นายชัชวลาย์ ทองรอด

เลขที่  ๒๐๐   หมู่ที่ ๕ ซอยวัดชุมพรรังสรรค์ ถนนนวมินทร์ร่วมใจ ตำบลนาทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์   ๘๖๐๐๐

077 502 242

มูลนิธินวมนุษยธรรม

นางสาวจินตนา ตึ้งทรัพย์รัตนกุล

เลขที่  ๔๕   หมู่ที่ ๒ ตำบลปากทรง   อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์   ๘๖๑๘๐

077 520 955

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ  จำกัด

นายคมกฤษ จารุจิตร

เลขที่  ๑๗๒   หมู่ที่ ๑๕ ถนนเพชรเกษม   ตำบลท่าแซะ   
อำเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร   รหัสไปรษณีย์  ๘๖๑๔๐

077 599 186

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์นิคมท่าแซะ 

นายประสิทธิ์ สุขช่วย

เลขที่  ๕๐   หมู่ที่ ๑๓ ถนนประวัตินิคม   ตำบลท่าแซะ   
อำเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร   รหัสไปรษณีย์  ๘๖๑๔๐

077 599 019