องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นคกนายก]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นคกนายก]
จังหวัด: 
นครนายก
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก  ชั้น ๓  ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าช้าง   อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์   ๒๖๐๐๐

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

มูลนิธิจารุธฺมโมสงเคราะห์

 

เลขที่ ๙๖  หมู่ที่ ๖ วัดสบกเขียว ตำบลศรีนาวา  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  รหัสไปรษณีย์   ๒๖๐๐๐

มูลนิธิจารุธฺมโมสงเคราะห์

พุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน

 

เลขที่ ๒๘/๑  หมู่ที่ ๑ ถนนสุวรรณศร  ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์   ๒๖๐๐๐

พุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน