องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ประจวบคีรีขันธ์]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ประจวบคีรีขันธ์]
จังหวัด: 
ประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิชาววังทองร่วมใจต้านภัยเอดส์ 

นายเสริม รังษีวงศ์

เลขที่ ๖๐๒/๒  หมู่ที่ ๑  ถนนรังษีวงศ์  ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์  ๖๕๑๓๐

085 727 5121, 055 311 181

ชมรมคนพิการพิษณุโลก 

นายประสิทธิ์ จันทร์วิสิทธิ์

เลขที่ ๘๑๖/๙  ถนนพิชัยสงคราม  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์  ๖๕๐๐๐

055 220 262

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก 

นายวีระศักดิ์ วงศ์สุทธิ์

เลขที่ ๔๐๕  หมู่ที่ ๕  ซอยราษฎร์ศัทธาทำ ถนนพิษณุโลก–เต็งหนาม   ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  ๖๕๐๐๐

02 229 4611 - 28
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก 
นายสมถวิล รอบบรรเจิด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  ๖๕๐๐๐
055 248 827
มูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
นายเอกสิทธิ์ บุญประสิทธิ์
เลขที่ ๙๐/๑ – ๒   หมู่ที่ ๑๐ ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ตำบลท่าทอง   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์   ๖๕๐๐๐
055 282 930
สโมสรโรตารี่ศรีสองแคว
นางรุ่งกานต์ ศรจันท์
เลขที่ ๓๗/๑๖๗   ซอยศรีฟ้า ถนนบรมไตรโลกนาถ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์  ๖๕๐๐๐
055 219 800
ชมรมสตรีศรีสองแคว  จังหวัดพิษณุโลก
นางสาวดวงนภา สราญรมย์
เลขที่ ๘๓/๖๕   ซอย ๕  ถนนประชาอุทิศ  ตำบลใน  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์   ๖๕๐๐๐
055 259 227

 


ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิวัดประธานสนธิ ประจวบคีรีขันธ์

 

เลขที่   ๒๐๙   หมู่ที่  ๑๑   ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์  ๗๗๑๓๐

086 856 8587

สมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จสต. กมล นราภักดิ์

เลขที่ ๕/๑๕๕  หมู่บ้านบ่อนไก่ ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์   ๗๗๑๑๐

086 901 2422

มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการไร้ที่พึ่งสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์

นอ. อำนวย โพรีวงษ์

เลขที่ ๒๐๒/๑๑  หมู่ที่ ๑๖ ถนนเพชรเกษม  ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์  ๗๗๒๑๐

032 554 388
สหมิตรวิทยาคมมูลนิธิ
นางอำนวย ศรีวิเชียร
เลขที่ ๖๗  หมู่ที่ ๓  ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์   ๗๗๑๓๐
032 671 034
มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน
นายจรัญ กาญจนการไกร
เลขที่ ๓๓๘/๓  หมู่ที่ ๔  ซอยสุขาภิบาล ๔  ถนนสุขาภิบาล ตำบลทับสะแก  อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์   ๗๗๑๓๐
032 671 686
สมาคมผู้ปกครองครูศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
นายสุวัฒน์ อุยานนทรักษ์
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์   ๗๗๐๐๐
032 603 948
มูลนิธิโรงพยาบาลทับสะแก
นายกว้าง วิทยาปัญญานนท์
เลขที่ ๑๑๑  หมู่ที่  ๖ ถนนเพชรเกษม   ตำบลนาหูกวาง   
อำเภอทับสะแก   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์  ๗๗๑๓๐
032 671 122
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอทับสะแก
นายกว้าง วิทยาปัญญานนท์
ที่ทำการสาธารณสุขอำเภอทับสะแก  ตำบลทับสะแก  อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์  ๗๗๑๓๐
 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกิ่งอำเภอสามร้อยยอด
นางสาวประภัสสร รังสิโรจน์
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสามร้อยยอด   หมู่ที่  ๘  ถนนเพชรเกษม  ตำบลศิลาลอย  กิ่งอำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์  ๗๗๑๘๐
032 684 223
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา
นางสาวสอิ้ง บุตรเจียมใจ
เลขที่  ๑๔๗/๑๒  หมู่ที่ ๓ ตำบลวังก์พง   อำเภอปราณบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์   ๗๗๑๒๐
089 538 7483
ชมรมพัฒนาผู้สูงอายุทับสะแก  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกว้าง วิทยาปัญญานนท์
เลขที่  ๓๓๘/๓  หมู่ที่ ๔  ภายในมูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน ตำบลทับสะแก  อำเภอทับสะแก   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์  ๗๗๑๓๐
 
ชมรมผู้สูงอายุหนองหญ้าปล้อง
นายปิจ หิรัญ
เลขที่  ๒๒  หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลาลอย   กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์   ๗๗๑๕๐