องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นครสวรรค์]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นครสวรรค์]
จังหวัด: 
นครสวรรค์
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิลาซาล

นายประภาส ศรีเจริญ

เลขที่ ๑๘  ถนนโกสีย์  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์ ๖๐๐๐๐

02 393 3510

มูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

นางกัญญาณี อังศุธรรม

เลขที่ ๓๑๒  ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐

056 221 207

มูลนิธิการศึกษาสตรีนครสวรรค์

นายจรัญ ไล้ทองคำ

เลขที่ ๓๑๒  ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐

056 221 207
สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์
พ.ท. ดำรง วงษ์ศิริ
เลขที่ ๙  ถนนลูกเสือ  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐
056 313 368
มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์
นายธำรงศ์ ปรัชญพงศ์
เลขที่ ๒๐๐/๓  ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๐๐๐
056 221 702
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
นายจินต์ วิภาตะกลัศ
เลขที่ ๑๓/๑  หมู่ที่ ๖  ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองกรด
อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐
056 334 714
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
เลขที่ ๑๓/๑  หมู่ที่ ๖  ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองกรด
อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐
056 334 715
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดนครสวรรค์
นายจินต์ วิภาตะกลัศ
เลขที่ ๑๓/๑  หมู่ที่ ๖  ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด   อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐
056 334 236
สมัชชารัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
นายจินต์ วิภาตะกลัศ
เลขที่ ๑๓/๑  หมู่ที่ ๖  ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองกรด
อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐
056 334 236
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์
นายพิชัย หมู่พยัคฆ์
เลขที่ ๑๗๙  ถนนมาดุลี  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐
056 225 654
สมาคมวัยทองนครสวรรค์
นายสัมพันธ์ มิคะบุช
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  เลขที่ ๑๐๕/๓๐ หมู่ที่ ๑๓  ถนนนครสวรรค์ –พิษณุโลก   ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ ๖๐๐๐๐
056 227 282
มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์
นายแพทย์สุทัศน์ ธนะแพทย์
เลขที่ ๑๐๙๓  หมู่ที่ ๑๐ ถนนมาตุลี   ตำบลนครสวรรค์ตก     
อำเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์  ๖๐๐๐๐
056 221 215