องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นครพนม]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นครพนม]
จังหวัด: 
นครพนม
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิพระครูโกศลนวกิจเพื่อการศึกษา

นายทนงชัย เจริญรัตน์

เลขที่ ๘๒  หมู่ที่ ๕   ตำบลคำเตย   อำเภอเมือง      จังหวัดนครพนม    รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐

 

ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดนครพนม

นายตำรวจโท ประสาร สุระเสียง

เลขที่ ๑๘    ตำบลหนองแสง  อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม    รหัสไปรษณีย์  ๔๘๐๐๐

042 512 020

กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวนิลวรรณ ปิติพัฒน์

เลขที่ ๒๗๐   วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม อาคาร ๑ ชั้น ๒ถนนเฟื่องนคร   ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง         จังหวัดนครพนม    รหัสไปรษณีย์  ๔๘๐๐๐

042 516 284
ชมรมคนตาบอดจังหวัดนครพนม
นายสกาย คะสุดใจ
เลขที่ ๓๖๐   ถนนศรีเทพ  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง     
จังหวัดนครพนม    รหัสไปรษณีย์  ๔๘๐๐๐
042 512 321
ชมรมผู้พิการบ้านแพง
นายสมศักดิ์ อ้วนแก้ว
เลขที่ ๕๔  หมู่ที่ ๑๑   อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม   รหัสไปรษณีย์  ๔๘๑๔๐
081 360 9286
ชมรมคนหูหนวก จังหวัดนครพนม
นางสาวจิตติมา สง่าลี
เลขที่ ๒/๓๔  หมู่บ้านนพรัตน์ ถนนนคร – ธาตุ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  ๔๘๐๐๐
042 522 995