องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [บุรีรัมย์]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [บุรีรัมย์]
จังหวัด: 
บุรีรัมย์
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ต.ท. สระ พลรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์     รหัสไปรษณีย์  ๓๑๐๐๐

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด

นายไสว ดวงน้อย

เลขที่ ๕๐  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์   ๓๑๐๐๐

 

มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยา

นางสาวรุ่งนภา วาปีทะ

เลขที่ ๑๕๐  หมู่ที่ ๕  ตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  ๓๑๒๖๐

 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มสตรีอำเภอลำปลายมาศ
นายเลียง ทองสิงห์
เลขที่  ๑๐๐๔  หมู่ที่ ๙  ถนนเทียมดิษบ์อุทิศ   
ตำบลลำปลายมาศ    อำเภอลำปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์   ๓๑๑๓๐
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านบุลำดวน
ร.ต.อ. ชวลิต วรรณโกษิตย์
เลขที่  ๔๒๘/๑ ถนนจิระ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง       จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์  ๓๑๐๐๐
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอคูเมือง
นายรณชัย ครุฑตรารักษ์
เลขที่ ๑๐๕/๑  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลคูเมือง  อำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๙๐
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุอำเภอห้วยราช
นายเศรียร วิชัยเลิศ
เลขที่ ๕  หมู่ที่ ๙  ตำบลห้วยราช    อำเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์  ๓๑๐๐๐
 
พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ 
นายแพทย์ศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต
เลขที่ ๓๘/๓๑   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์   ๓๑๐๐๐
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนางรอง
นายแก้ว นาคะพงษ์
เลขที่  ๕๕๑  ถนนโชคชัยเดชอุดม  ตำบลนางรอง 
อำเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์   ๓๑๑๑๐
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุอำเภอลำปลายมาศ
นางประภา ตรีหิรัญกุล
หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ           อำเภอลำปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์   ๓๑๑๓๐
 
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดบุรีรัมย์
นายยั่งยืน เตียตระกูล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์   ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนจิระ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์   ๓๑๐๐๐
 
กลุ่มครูกัลยาณมิตรบุรีรัมย์
 
เลขที่ ๔๒  หมู่ที่ ๖   ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๑๐