องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นนทบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นนทบุรี]
จังหวัด: 
นนทบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี

นายปรีชา สุขสมอรรถ

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(อาคารเก่า) ห้องสำนักงานคุมประพฤติ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   
รหัสไปรษณีย์  ๑๑๐๐๐ 

02 591 7387

มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์

นายนัทธ์ จิตสว่าง

เลขที่ ๒๒๒  ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

02 967 3386

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

พลเอกวันชัย เรืองตระกูล

เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑  ซอยติวานนท์ –ปากเกร็ด  ถนนติวานนท์  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๒๐

02 583 8314
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
 
เลขที่ ๕๗/๖๐  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐
 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
นายธีรพล โพธิ์หวี
เลขที่ ๑๒๖/๔๔๐  หมู่ที่ ๕  ซอยการเคหะ  ชุมชนนนทบุรี
ถนนสุขาประชาสรรค์  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐  
02 964 2731
มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ
นายพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์
เลขที่ ๗๘/๕ หมู่ที่ ๑  ถนนติวานนท์  ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๒๐
02 583 7999 ต่อ121
มูลนิธิสวนแก้ว
นางดวงใจ ธิตยารักษ์
วัดสวนแก้ว  หมู่ที่ ๑  ถนนบางเลน อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๔๐
02 921 6466
มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
นายพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์
เลขที่ ๗๘/๕ หมู่ที่ ๑  ซอยสถานสงเคราะห์  ถนนติวานนท์  
ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๒๐
02 582 0569
สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี
นายอำไพ เสือเหลือง
เลขที่ ๗๘/๕ หมู่ที่ ๑  ถนนติวานนท์  ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๒๐
02 961 1658
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ  ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คุณหญิงนงนุช อูนากูล
เลขที่ ๗๘/๑๑  หมู่ที่  ๑  ถนนติวานนท์  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐
02 583 9596 - 7
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯตึกมหิดล  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐
02 583 8426, 02 354 7522