องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นครศรีธรรมราช]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นครศรีธรรมราช]
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายเสถียร รัตนโชติ

เลขที่  ๘  ซอยศรีธรรมโศก ๓ ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

075 344 306

มูลนิธิยกเต้งอุทิศ

นางบำเพ็ญ สามารถ

เลขที่  ๔๕  หมู่ที่ ๔  ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

075 375 536

มูลนิธิมหาชัยสามัคคี  

นายสมพุทธ ธุระเจน

เลขที่  ๑  หมู่ที่ ๔  ถนนนครฯ-นบพิตำ ต. ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐

075 377 426
มูลนิธิไลออนส์นครศรีธรรมราช
นายประภาส ธัมพานนท์
เลขที่  ๕  ถนนเทพราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
075 356 537
มูลนิธิชัยสมรภูมิ 
พันตำรวจเอก ภักดี ภักดีกุล
เลขที่  ๑๖๙  ถนนพัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
075 341 948
สมาคมจันดี   
นายพรเทพ ตันวราวุฒิกุล
๑๗๐ ถนน จันดี –บ้าส้อง  ต.จันดี  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐
 
มูลนิธิกลุ่มเกษตรทำประมงสิชล
นายสุธรรม วิชชุไตรภพ
๑๔๒/๒  หมู่ที่ ๓ ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐
075 536 324, 075 335 093
มูลนิธิกลุ่มเกษตรกรภาคใต้
นายสุธรรม วิชชุไตรภพ
๑๔๒/๒  หมู่ที่ ๓ ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐
075 335 093
มูลนิธิกลุ่มเกษตรกรอำเภอสิชล
นายสุธรรม วิชชุไตรภพ
๓๗๐/๓  หมู่ที่ ๑ ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐
075 335 093
มูลนิธิกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุธรรม วิชชุไตรภพ
๑๔๒/๒  หมู่ที่ ๓ ต.สิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐
075 335 093
มูลนิธิโรงพยาบาลสิชล  
นายสุธรรม วิชชุไตรภพ
๑๘๙  หมู่ ๕   ต.สิชล  อ.สิชล นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐
075 335 800
มูลนิธิเตมะศิริและสายสัมพันธ์ 
นายวิเชียร เตมะศิริ
๑๖๔  หมู่ -  ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ 
075 412 072
พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช 
นายเฟื่อม พิทักษ์
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
075 320 615

มูลนิธิจันดีการศึกษา 

นางจิรวัฒน์ ฐิรัตน์ฐิกุล

เลขที่ ๑๗๑  หมู่ที่  ๙  ถนนจันดี- บ้านส้อง  ต.ไสหร้า      
อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

075 486 247

มูลนิธิดวงกนก  สินธุรงค์ 

นางยุวดี ตรีสัตยพันธุ์

เลขที่ ๑๖๖๗/๒  ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐

075 356 594

มูลนิธิวันครูอำเภอทุ่งใหญ่

ร.ต.ต. ศิริ ขันธ์คง

เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๒  ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่   จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐

075 489 142

มูลนิธิครูกรึก  ศักดิเศรษฐ์

นายสมพร ไหมบุญแก้ว

โรงเรียนบ้านห้วยหาร   หมู่ที่ ๔  ตำบลหินตก   อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  ๘๐๓๕๐

075 497 047

มูลนิธิชินบัญชร

นายปิติ ชุมทอง

เลขที่ ๑๔๗/๓๒  หมู่ที่ ๑ ถนนอิสระวัฒนา-ปลายทอน ตำบลสิชล อำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๒๐

075 536 539

ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ว่าที่ร้อยตรี วิเจษฎ์ จิตราภิรมย์

เลขที่ ๑๓  ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๐๐๐

075 341 153 - 4

ชมรมผู้สูงอายุตำบลท้ายสำเภา  

นายดาบตำรวจสถิตย์ ถาวรสุข

เลขที่ ๑๖/๑   หมู่ที่ ๓   สถานีอนามัยบ้านนาสระ  ถนนนครา–ทุ่งสง ตำบลท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  ๘๐๐๐๐

075 470 503

ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลชะอวด

นายนัด อยู่คงแก้ว

โรงพยาบาลชะอวด  หมู่ที่ ๘ ถนนชะอวด – บ้านตูล   ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๘๐

075 381 011 - 15

ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางทิพา ชัยพฤกษเดชา

เลขที่ ๑๑๔๘/๑-๓   ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง   
อำเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐

075 356 098