องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นราธิวาส]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [นราธิวาส]
จังหวัด: 
นราธิวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิพระครูวิจารณ์สมณวัตร์ วัดบางนรา

นายพล ชินพอดี

วัดบางนรา  ถนนตรีรัตน์  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ ๙๖๐๐๐

073 511 656

มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส

นายอัลดุลรอณีย์ เด็งสาแม

เลขที่ ๑๒๓/๒  ถนนสุขาภิบาล ๕ ตำบลยี่งอ   อำเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๘๐

073 591 139

สมาคมกู้ภัยนรา ๐๑

นายพลับ ประพันธ์วงศ์

วัดประชาภิรมย์  ถนนประชาภิรมย์ ตำบลบางนาค   อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  ๙๖๐๐๐

073 516 290