องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [น่าน]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [น่าน]
จังหวัด: 
น่าน
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิชยานันทมุนี(พรหม  พรหมโชโต)

นายวิจิตร ไชยมงคล

เลขที่ ๑๓  ถนนสุริยพงษ์   ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  ๕๕๐๐๐

054 710 059

มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา 

นายวิจิตร ไชยมงคล

เลขที่ ๑๓  ถนนสุริยพงษ์   ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์  ๕๕๐๐๐

054 710 059

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

นายนพรัตน์ แสงเพชร

เลขที่ ๑๙๒  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ ๕๕๑๑๐

054 781 680
มูลนิธิคนบ่อว้า 
พระครูพิพิธนันทคุณ
เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๑   ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  ๕๕๑๗๐
054 769 230, 081 530 2638
สมาคมพัฒนาไทยพายัพจังหวัดน่าน
นายราเชนทร์ กอบคำ
เลขที่ ๑๕๐  ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง   อำเภอเมือง  
จังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
054 710 367
มูลนิธิฮักเมืองน่าน
นายสำรวย ฝัดผล
เลขที่  ๙๖   ซอย ๑  ถนนสุมนเทวราช  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์   ๕๕๐๐๐
054 772 530
มูลนิธิปึงเถ่ากง – ซินจงน่าน
นายอุดม เกสโรทยาน
เลขที่  ๙๙/๑   ถนนมหาวงศ์ ตำบลในเวียง   อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์  ๕๕๐๐๐
054 710 180
มูลนิธิช่วยนักเรียนและเด็กที่ขาดแคลนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
นายทวีป ปัญญาอินทร์
เลขที่ 125  หมู่ที่ ๔  ตำบลอ่ายนาไลย    อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์  ๕๕๑๑๐
086 187 1673
คณะกรรมการพัฒนาสตรี  จังหวัดน่าน
นางกรณีย์ เจริญการ
เลขที่ ๒๒๖  หมู่ที่ ๑ ถนนน่าน –ทุ่งช้าง   ตำบลปัว   อำเภอปัว จังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์  ๕๕๑๒๐
054 791 338
มูลนิธิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)
นายจริณ แก้วอินแสง
เลขที่ ๔๔   ถนนสุริยพงษ์  ตำบลในเวียง   อำเภอเมืองจังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์   ๕๕๐๐๐
054 750 558