องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [แพร่]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [แพร่]
จังหวัด: 
แพร่
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิพระบาทมิ่งเมือง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

นายประเสริฐ สุวรรณารก

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  เลขที่ ๑๖  ถนนเจริญเมือง   ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่    รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐

 

มูลนิธิผู้สูงอายุจังหวัดแพร่

 

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  เลขที่ ๑๖  ถนนเจริญเมือง   ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง   จังหวัดแพร่   รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐

 

มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ 

นายเมธา เอื้ออภิญญกุล

เลขที่ ๓๖/๒๑  ศูนย์การค้าตลาดอรทัย ถนนเจริญเมือง     ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดแพร่    รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐

 
มูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดแพร่
นายแพทย์พร เทพศุภร
ตึกอเนกประสงค์  ชั้น ๓ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง   จังหวัดแพร่   รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐
 
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ 
 
อาหารน้ำเพชร  โรงเรียนนารีรัตน์  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐
 
มูลนิธิโอภาสีวัดศรีบุญเรืองจังหวัดแพร่ 
นางจินตนา แสงศิรประภา
เลขที่ ๒๘ (วัดศรีบุญเรือง)  ถนนวิชัยราชา  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่    รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐
 
มูลนิธิหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองหม้อ
 
เลขที่ ๑๐๙   ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง   จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์   ๕๔๐๐๐
 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
 
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  เลขที่ ๑  ถนนคุ้มเดิม  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์   ๕๔๐๐๐
 
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
นางสุคนธี วงศ์วาร
ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่  ถนนไชยบูรณ์    ตำบลในเวียง
อำเภอเมือง   จังหวัดแพร่   รหัสไปรษณีย์   ๕๔๐๐๐
054 523 007
สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ 
 
ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดแพร่  หมู่ที่ ๑  (ลานจอดรถวัดพระธาตุช่อแฮ)  ตำบลช่อแฮ  อำเภอเมือง   
จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์  ๕๔๐๐๐
 
มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ 
นายแสวง เอี่ยมองค์
งานกิจกรรมบำบัดกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลแพร่  เลขที่ ๑๔๔  ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์   ๕๔๐๐๐
032 400 357