องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ปัตตานี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ปัตตานี]
จังหวัด: 
ปัตตานี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมชาวสวนจังหวัดปัตตานี

นายชอบ แก้วนิตย์

เลขที่ ๑๔๗/๑๘๑  หมู่ที่ ๖ ซอยถาวร ๖ ถนนโรงเหล้าสาย ข ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐

073 335 087

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี 

นางพูลสุข ณ สงขลา

ตำบลสะหริง  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐

073 349 215

มูลนิธิโรงเรียนจ้องฮั้ว 

นายชนันต์ ลิ่มกังวาฬมงคล

เลขที่ ๑๒๓  ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี   รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐

073 333 703
สมาคมครูอำเภอยะรัง
นายอรุณริชญ์ สุวรรณกุล
หมู่ที่ ๓  ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง   จังหวัดปัตตานี   รหัสไปรษณีย์  ๙๔๑๖๐
 
ชมรมผู้สูงอายุเมืองปัตตานี
นายเฉลิม ธรรมเปาโล
เลขที่ ๙๓  ถนนยะรัง   ตำบลอาเนาะรู  อำเภอเมือง         จังหวัดปัตตานี    รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐
073 349 374, 081 698 5716
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนอามานะศักดิ์ 
นางกาญจนา เด่นอุดม หอมชื่น
เลขที่ ๒๘/๔   หมู่ที่ ๘   ซอย ๓ ถนนยะรัง   ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   รหัสไปรษณีย์  ๙๔๐๐๐
073 310 283
มูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี 
นางสาวสายไหม โกวิทยา
เลขที่ ๑๘๖   หมู่ที่ ๖   ถนน มอ– ปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล   อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์  ๙๔๐๐๐
073 348 911
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดปัตตานี
นายจิตติ วัฒโย
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จังหวัดปัตตานี    ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง   อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐
073 348 310
มูลนิธิบราห์มา  กุมารี ราชาโยคะ
 
เลขที่  ๑๐   ถนนสุวรรณมงคล ตำบลอาเนาะรู  อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี   รหัสไปรษณีย์  ๙๔๐๐๐