องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [พะเยา]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [พะเยา]
จังหวัด: 
พะเยา
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมพัฒนาเด็กและสตรีจังหวัดพะเยา

ดร. เจษฎา ชัยดรุณ

เลขที่  ๔๘๐/๒  หมู่ที่ ๑๗ ถนนพะเยา – เชียงราย  ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง    จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์   ๕๖๐๐๐

053 411 350

โครงการพัฒนาศูนย์พักพิงใจ

นายสมาน มากสุข

เลขที่  ๕๐  หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านถ้ำ   อำเภอดอกคำใต้  
จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์  ๕๖๑๒๐

054 457 088

สโมสรโรตารีพะเยา

นายวีระชาติ ขันสุธรรม

เลขที่  ๑๐๐๗/๒๓ ตำบลเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์   ๕๖๐๐๐

054 481 464