องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เพชรบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เพชรบุรี]
จังหวัด: 
เพชรบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนประจำจังหวัดเพชรบุรี

นายสุทธยา จรรยงค์

สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๖๐๐๐

032 426 091

มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุณี  (สีลภูสิต  ภิกขุ บุญรวม  มีอารีย์ )

นายแสวง เอี่ยมองค์

เลขที่ ๑๙๖  วัดมหาธาตุวรวิหาร ถนนดำเนินเกษม    ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๖๐๐๐

032 400 357

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี  

นายสกาน เกิดจิตร์

เลขที่ ๑๐๑  หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ไร่หวาน  อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐

 
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบุรี  
นางศรีสุพิณ โพธิ์อ๊ะ
เลขที่ ๙๙/๙  หมู่ที่ ๖  ตำบลบ้านหม้อ   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐
032 417 070 - 9
ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นางฉวีวรรณ จันทรางกูร
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
เลขที่ ๕๓   ถนนรถไฟ  ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐
 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนคงคาราม
นายสุวิทย์ แสงอรุณ
เลขที่ ๑๑๗  ถนนเขาบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๗๖๐๐๐
032 461 754
ชมรมผู้สูงอายุตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
นายเพ็ญ เดชคุ้ม
เลขที่ ๙๘   หมู่ที่ ๓ ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๗๖๑๓๐
032 458 189
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
นางสาวอารีย์ วงศ์วัฒนะ
เลขที่ ๓๐๐   ถนนราชวิณี ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๗๖๐๐๐
032 425 557
กลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี 
นางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ
เลขที่ ๕๓   หมู่ที่ ๑  ถนนแก่งกระจาน  ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๖๑๗๐
032 459 222
มูลนิธิอัมพร  บุญประคอง
นายแสวง เอี่ยมองค์
เลขที่ ๒๓๐  ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๗๖๐๐๐
032 425 070
มูลนิธิพระสุวรรณมุนี(ฉุย)
นายแสวง เอี่ยมองค์
เลขที่ ๒๗๘  ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๗๖๐๐๐
032 425 070
มูลนิธินคร  - สายสุนี ศิลาสานต์
นายแสวง เอี่ยมองค์
เลขที่ ๒๗๘  ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๗๖๐๐๐
032 425 070
มูลนิธิธีระ  สุวภิรมณ์โชติ
นายแสวง เอี่ยมองค์
เลขที่ ๒๗๘  ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๗๖๐๐๐
032 425 070

มูลนิธิน้อม  บุญดิเรก

นายแสวง เอี่ยมองค์

เลขที่ ๒๓๐   ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๗๖๐๐๐

032 425 070

มูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิ

นายแสวง เอี่ยมองค์

เลขที่ ๑๙๖   ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์   ๗๖๐๐๐

032 425 070