องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [พัทลุง]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [พัทลุง]
จังหวัด: 
พัทลุง
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิ อ.พิมพ์   บุญยก  เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์

นางพิมพ์ บุญยก

เลขที่ ๗๒  ถนนพิเศษกิจ  ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง    รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐

081 7461 1690

มูลนิธิวัดอัมพวนาราม 

นายสมศักดิ์ มูลิกะนุกูล

หมู่ที่  ๓  ถนนเพชรเกษม  ตำบลท่ามิหรำ   อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง    รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐

 

มูลนิธิเพื่อสงฆ์อาพาธจังหวัดพัทลุง

พันโท เจือ จุลนันโท

ณ วัดอินทราวาส  ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์   อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง    รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐

087 461 1089
มูลนิธิวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
พันโท เจือ จุลนันโท
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  เลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๑  ตำบลควรมะพร้าว อำเภอเมือง    จังหวัดพัทลุง    รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐
087 461 1089
มูลนิธิวัดนิโครธาราม 
นายถาวร วีระกิติกุล
ในวัดนิโครธาราม  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐
 
รวมมิตรสมาคม 
นายประสงค์ ศรีสว่างวรกูล
บริเวณวัดคูหาสวรรค์   ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมือง      จังหวัดพัทลุง   รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐
 
ชมรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพัทลุง(กอส พัทลุง)
นายวินัย รัตน์พันธุ์
เลขที่  ๑  ซอย ๑ ถนนโสภณอุทิศ ตำบลคูหาสวรรค์   อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง   รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐
074 612 267
พุทธสมาคมจังหวัดพัทลุง
นายฤทธิ์ดี เสนะวงศ์
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง  
รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐
074 611 782
มูลนิธิวัดโคกคีรี
นายมนูญ บุญญานุวัตร
เลขที่ ๑๒๔  ซอย ๑  ถนนพัฒนา ตำบลคูหาสวรรค์    อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง   รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐
074 615 995
มูลนิธิส่งเสริมนักเรียนเก่าพัทลุง 
นายวิจิตร ฮั่นพิพัฒน์
เลขที่  ๒๘๕   ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์    อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง   รหัสไปรษณีย์  ๙๓๐๐๐
074 626 692
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแพรกหา
นายสุทธิพร สมจาย
เลขที่ ๙๑ หมู่ ๒ ตำบลบ้านแพรกหา   อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง   รหัสไปรษณีย์  ๙๓๑๑๐
056 571 430
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบ้านแพรกหา
นายสมศักดิ์ สังข์ศิริ
เลขที่ ๑๙๗ หมู่ ๗ ตำบลพนมวังก์   อำเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง   รหัสไปรษณีย์   ๙๓๑๑๐
056 512 432