องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ปราจีนบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ปราจีนบุรี]
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิญาณวิศิษฎ์อุปถัมภ์

นายอู๋ ชมดี

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีมหาโพธิ   อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๒๕๑๔๐

 

มูลนิธิกำปั่นทอง

นายดุสิต กำปั่นทอง

โรงเรียนบ้านนา (อ่อง  กำปั่นทอง)  หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๔๐

 

สมาคมจังหวัดปราจีนบุรี

จ่าอากาศเอก รณชัย หอมจันทร์

เลขที่  ๘๘  ถนนหน้าเมือง  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๐๐๐

037 211 044
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย  ในนามคามิลโลโซเซียล เซ็นเตอร์
นายวสันต์ สายพรหม
เลขที่   ๒๔๐  หมู่ที่ ๒   ตำบลโคกปีบ    อำเภอศรีมโหสถ  
จังหวัดปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๙๐
02 391 0136
มูลนิธิสัจจธรรมในนามศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนปราจีนบุรี
นายเฉลิมชัย ไชยสมบัติ
เลขที่ ๘๔/๒๒ ซอย  ๓  ถนนเทศบาลดำริ   ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๒๕๐๐๐
02 454 4975
มูลนิธิวัดสว่างอารมณ์
พระครู โอภาส จันทสิริ
เลขที่ ๑   หมู่ที่ ๑๒  ตำบลเมืองเก่า   อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๒๕๒๔๐
037 281 535
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ดร. สถิต หงษ์วิไล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลไม้เค็ด   อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๒๓๐
037 454 024