องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [พังงา]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [พังงา]
จังหวัด: 
พังงา
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

 


ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิธรรมศาสตร์พังงา

นายสงวน เก็บสมบัติ

เลขที่  ๕๔๐   ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองจังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์  ๘๒๐๐๐

076 415 500

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาอำเภอตะกั่วป่า

นายสุชาติ วังวิเศษ

ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า เลขที่ ๓๖/๔๑  หมู่ที่ ๑  ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์   ๘๒๑๑๐

076 424 317

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพังงา

นางวีณา ชวนชอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง   จังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์   ๘๒๐๐๐

076 411 169 ต่อ502
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. พังงา
นายบรรลือ จริยะเลอพงษ์
เลขที่ ๓๑๒/๑  ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง 
จังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์  ๘๒๐๐๐
076 412 390
สมาคมคนพิการพังงา
นางสาวจารึก สาลี
เลขที่ ๑๕  หมู่ที่  ๗  ตำบลบางเตย   อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์   ๘๒๐๐๐
084 063 8479