องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [พิจิตร]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [พิจิตร]
จังหวัด: 
พิจิตร
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิจิตร

แพทย์หญิง วณิชชา ภัทรประสิทธิ์

โรงเรียนดรุณบัณทิตพิทยา เลขที่  ๑๓๖   หมู่ที่  ๓  ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์   ๖๖๑๑๐

056 621 575

มูลนิธิหลวงพ่อภาวนาพุทโธ

นายรัง หอมหวล

เลขที่  ๒๑๕   หมู่ที่  ๒ ถนนเขาทราย – วังทอง   ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ   จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์   ๖๖๒๓๐

 

มูลนิธิเหลาหชัยอรุณ

นายเลิศนันท์ เหลาหชัยอรุณ

เลขที่  ๘/๔๖ ถนนศรีมาลา  ตำบลเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร   รหัสไปรษณีย์  ๖๖๐๐๐

056 613 458
มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์
นายเสรี ศิลาทรินทร์
เลขที่  ๒๙/๔  ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   รหัสไปรษณีย์  ๖๖๐๐๐
056 650 647