องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เพชรบูรณ์]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เพชรบูรณ์]
จังหวัด: 
เพชรบูรณ์
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์

นายสว่าง พรมพลอย

เลขที่ ๕๕  หมู่ที่ ๑  ถนนสระบุรี- หล่มสัก  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๔๐

056 781 444-5

มูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์ 

นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์

เลขที่ ๑๐๕  ถนนเพชรรัตน์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐

 

สมาคมกกไทร(พ่งไล้ยี่จับเซียวเกาะ)หล่มสัก

นายหมุยเฮียะ วัฒนศัพท์

เลขที่ ๓๘   ถนนเทศบาล ๒ ตำบลหล่มสัก  อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๑๐

056 701 370
พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์
นายจงรักษ์ โฆษิตานนท์
วัดเพชรวราราม   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์  ๖๗๐๐๐
081 283 4430, 056 711 115
ศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดสระเกศ
พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม
เลขที่ ๑๔๒  หมู่ที่ ๕   ซอยวัดสระเกศ  ถนนนฤพัฒน์     ตำบลหล่มเก่า   อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๒๐
056 747 363
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมวัดสว่างอารมณ์
พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม
เลขที่ ๔๖  หมู่ที่ ๓   ตำบลหนองสง่า  อำเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๑๐
056 709 818
มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๕  (บ้านบุ่งน้ำเต้า)
นายวิเชียร ภาพเสน่ห์
เลขที่ ๒๕  หมู่ที่ ๑   ถนนสระบุรี– หล่มสัก ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสัก    จังหวัดเพชรบูรณ์   รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๑๐
056 824 289
มูลนิธิศาลเจ้าพ่อดงขุย 
นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล
เลขที่ ๘๘๘  หมู่ที่ ๓   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน       จังหวัดเพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๙๐
 
มูลนิธิสันติพร้อมพัฒน์
นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์
เลขที่ ๑๘๕๑  หมู่ที่ ๓  ถนนสระบุรี – หล่มสัก  ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์   รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๔๐
056 781 462
มูลนิธิ “พรพฤฒิพันธุ์”
นางสาวพรศิริ ช่างอินทร์
เลขที่ ๔๙   ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐
056 720 202 - 3
สมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสัญชัย เจริญศรีทอง
เลขที่ ๑   ถนนเพชรพัฒนา  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   รหัสไปรษณีย์  ๖๗๐๐๐
089 437 6064
มูลนิธิบึงสามพันสงเคราะห์
นายสวัสดิ์ สุธีบรรเจิด
เลขที่ ๗๕ – ๖  หมู่ที่ ๑๐ ถนนสระบุรี – หล่มสัก  
ตำบลซับสมอทอด   อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๖๐
056 732 498