องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ลำปาง]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ลำปาง]
จังหวัด: 
ลำปาง
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สโมสรไลออนส์ลำปาง

นางอุไรวรรณ พิชัยยุทธ

เลขที่ ๑๓๓  ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก  
อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๐๐

054 323 379

มูลนิธิลำปางกัลยาณี

นางจุรีย์ สร้อยเพชร

เลขที่ ๒๒๔  ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก  
อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๐๐

054 227 654

มูลนิธิศรีบุษย์ กรรณสูตอนุสรณ์

นางจุรีย์ สร้อยเพชร

เลขที่ ๒๒๔  ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๐๐

054 227 654
มูลนิธิทวีศักดิ์ จันทรวิโรจน์
นางจุรีย์ สร้อยเพชร
เลขที่ ๒๒๔  ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก  อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๐๐
054 227 654
มูลนิธิชิดชม  สุทธะพินธุ
นางจุรีย์ สร้อยเพชร
เลขที่ ๒๒๔  ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก  
อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๐๐
054 227 654
มูลนิธิลำปางสงเคราะห์
นางสีชวน ศิรินุวัฒน์
เลขที่ ๒๕/๗  ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง   
จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๐๐
054 227 587
กลุ่มประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง
นางสาวศิริพร ปัญญาเสน
เลขที่ ๑๖  ชุมชนค่ายทหาร ซอย๒  ถนนลำปาง-งาว  
อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  ๕๒๐๐๐
054 228 027
ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนจังหวัดลำปาง
นายบุญเจริญ พรหมไชยวงศ์
เลขที่ ๓๒๗-๓๓๕  ถนนฉัตรไชย ตำบลสวนดอก  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๐๐
054 227 055
สมาคมพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง
นางพรรณี ตะกูลสมบัติ
ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ถนนวชิราวุธดำเนิน 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  ๕๒๐๐๐
054 265 055
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
นางสุฉายา นิรัติศยกุล
ถนนทิพย์ช้าง  ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  ๕๒๐๐๐
054 217 758
มูลนิธิบุญวาทย์
 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ถนนพหลโยธิน    ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  ๕๒๐๐๐
 
เครือข่ายองค์กรชาวบ้านเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง
 
เลขที่ ๓๓๗/๑  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลชมพู   อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   รหัสไปรษณีย์  ๕๒๐๐๐
 
กลุ่มองค์กรชมรมผู้สูงอายุบ้านนางแล
 
เลขที่ ๘๐   หมู่ที่ ๑๓  ตำบลปงยางคก    อำเภอห้างฉัตร   จังหวัดลำปาง   รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๙๐
 

มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำปาง   ถนนวชิราวุธดำเนิน    ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์  ๕๒๐๐๐