องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [มหาสารคาม]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [มหาสารคาม]
จังหวัด: 
มหาสารคาม
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุอำเภอกันทรวิชัย

นายบุญเพ็ง คำแท่ง

เลขที่  ๑๕๐  หมู่ที่  ๓   ตำบลโคกพระ   อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๕๐

043 744 388, 043 789 110

ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

นายวัชระ พัฒนสวัสดิ์

เลขที่   ๔๔๙/๒๑  ถนนนิกรศรัทธา   ตำบลตลาด  
อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์  ๔๔๐๐๐

043 777 351

มูลนิธิอรุณเรือง

นายสมจิต อรุณเรือง

เลขที่ ๑๐๑  หมู่ที่ ๑๐  บ้านใคร่นุ่น    ตำบลท่าขอนยาง    อำเภอกันทรวิชัย   จังหวัดมหาสารคาม    รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๕๐

086 228 8238
มูลนิธิมหาสารคามการกุศล (จีเสียงเกาะ)
 
เลขที่ ๔๔๓ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด   อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม    รหัสไปรษณีย์ ๔๔๐๐๐
 
มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม
นายพรเลิศ ทิพย์ประเสริฐ
เลขที่ ๒๗๗  หมู่ที่ ๘  ตำบลแวงน่าง   อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม    รหัสไปรษณีย์ ๔๔๐๐๐
043 722 524
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอบรบือ – กุดรัง
นางศิริพร วงศ์สวสัสดิ์
เลขที่ ๒๘๒/๖  หมู่ที่ ๑   ถนนสุขาภิบาล ๕   ตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๓๐
043 770 330
ชมรมภูมิปัญญาอีสานจังหวัดมหาสารคาม
นายประสาสน์ รัตนะปัญญา
เลขที่ ๓ซ ๖/๓   ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์  ๔๔๐๐๐
043 743 008