องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [แม่ฮ่องสอน]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [แม่ฮ่องสอน]
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อพัฒนาแม่ฮ่องสอน  

นายบุญทอง เพียรสุขุม

๕๑/๒  หมู่ที่ ๑  ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

053 611911

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสรพล เทพบุญ

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐

053 612 140