องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ลพบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ลพบุรี]
จังหวัด: 
ลพบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิธรรมรักษ์

พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

วัดพระบาทน้ำพุ   หมู่ที่ ๑  ตำบลเขาสามยอด  
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๕๐๐๐

036  413 804, 081 451 6193

มูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี

นายพีรศักดิ์ ศิริพานิชกร

เลขที่ ๘๒   หมู่ที่ ๑  ถนนพระปิยะ  ตำบลป่าตาล            อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๕๐๐๐

036 413 706

ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดลพบุรี

พล.ต. ฉลองชัย วิเศษรจนา

เลขที่ ๑๗๐/๑๑  ถนนคันคลองชลประทาน  
ตำบลทะเลชุบศร    อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี   
รหัสไปรษณีย์  ๑๕๐๐๐

036 422 614
มูลนิธินางเน่า  เพ็งสกุล  (กตเวทิตา)
พันตรี เฉลิมศักดิ์ ตารุพรรณ
เลขที่  ๔๑  หมู่ที่  ๖  ซอยชนบทสายใน  
ถนนลพบุรี – สิงห์บุรี  กม. ๑๖๔ ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๕๑๕๐
089 880 7457