องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ยะลา]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ยะลา]
จังหวัด: 
ยะลา
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิอาบูบักร์

นายมูฮำมัด บิลหะยีอาบูบากา

เลขที่ ๘๔  หมู่ที่ ๓   ตำบลตาเน๊าะปูเต๊ะ  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา    รหัสไปรษณีย์ ๙๕๑๓๐

073 283 042

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล

นายซอและห์ ตาเละ

เลขที่ ๒๓/๓  หมู่ที่ ๒   ตำบลบันนังสาเรง   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐

073 259 164

มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

นายฐานันดร กุลโชติรัตน์

เลขที่ ๖๓/๒๒  ถนนวิภากุล ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐