องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ราชบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ราชบุรี]
จังหวัด: 
ราชบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี

นายสุรินทร์ รสหวาน

เลขที่ ๑๐๖  ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี    รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐

032 326 415

มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา

แม่ชีประทิน ขวัญอ่อน

เลขที่ ๘๔  หมู่ที่ ๒  ถนนท้าวอู่ทอง  ตำบลปากท่อ   อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๗๐๑๔๐

032 281 058

ศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลดอนกรวย

นายนิคม ศรีสารากร

เลขที่ ๑๒๙   หมู่ที่ ๔   ซอยวัดสนามไชย ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๐๑๓๐

032 346 469, 032 254 350
มูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์
นางสาวเบอร์ติลลา อัลบาเร็ลโล
เลขที่ ๔/๑๑   หมู่ที่ ๑๒   ตำบลสวนกล้วย  อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี    รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๑๐
032 221 816
ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชนวัดบางแพใต้
พ.อ.อ. สมมาตร์ บุณโยประการ
เลขที่ ๑๔๒   หมู่ที่ ๓   ตำบลบางแพ    อำเภอบางแพ     
จังหวัดราชบุรี    รหัสไปรษณีย์ ๗๐๑๖๐
081 943 6497
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดราชบุรี
นายโกมล ตันติวรนุกูล
บริเวณมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๗๐๐๐๐
 
ชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดราชบุรี
นายโกมล ตันติวรนุกูล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี   อำเภอเมือง    
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐
032 337 620
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
นายโกมล ตันติวรนุกูล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี   อำเภอเมือง    จังหวัดราชบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๗๐๐๐๐
032 337 620
มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี
นายสงวนชัย ตันเวทยานนท์
เลขที่  ๓๒๗  ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐
032 337 187
มูลนิธิ  “กวีธโร”
นายสกล มาศสิระรัตน์
เลขที่  ๖๒๙/๑   ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐
032 337 265