องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ภูเก็ต]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ภูเก็ต]
จังหวัด: 
ภูเก็ต
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต

ดร. ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล

80 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

076 276 396

สมาคมคนพิการทุกประเภท

นายไสว พรหมจินดา

1/2 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

076 232 082

มูลนิธิสงเคราะห์คนชราภูเก็ต

นายปรีดี ธนปรีดากุล

132 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

076 260 446 - 7
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
นายเฉลิมเกียรติ อ่องเจริญ
34 ถนนพูนผล ตำบลตลาดหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211 706, 076 246 216
สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์
267 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต83000
076 223 617
สถาบันประชาคมภูเก็ต
นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์
1 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
084 188 9885
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
นายสุชล ชอบดี
1 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211 1330 ต่อ07 - 8
ชมรมดีเจ อสม จังหวัดภูเก็ต
นายสุเมธี ทองเสมอ
สำนักสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
076 211 330
สมาคมพ่อค้าภูเก็ต
 
38-38/1ซอยศูนย์การค้าหลังตลาดสด ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
สมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมือง และสังคมไทย
 
65/8 หมู่ที่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต
 
11 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต83000