องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ระนอง]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ระนอง]
จังหวัด: 
ระนอง
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านจังหวัดระนอง

นางอำพรรณ อรุณวรรณ

เลขที่ ๑๔/๒๘   หมู่ที่ ๒   ตำบลบางนอน    อำเภอเมือง   จังหวัดระนอง    รหัสไปรษณีย์ ๘๕๐๐๐

084 837 2159

มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง

นายแพทย์พรเลิศ จิตต์ประทุม

เลขที่ ๑๑  ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  รหัสไปรษณีย์ ๘๕๐๐๐

077 812 630 - 3ต่อ 128

มูลนิธิระนองสงเคราะห์

นายม้วน วชิรปาณีกูล

เลขที่ ๒๗/๑๕๐-๑๕๒   หมู่ที่ ๕   ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์  ๘๕๐๐๐

077 811 617