องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [มุกดาหาร]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [มุกดาหาร]
จังหวัด: 
มุกดาหาร
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิพระครูวิธูรธรรมาภรณ์

พระวิธูรธรรมภรณ์

๕๐ ถนนสำราญชายโขงใต้ ตำบลในเมือง   จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐

089 840 8383

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านค้อ

นายสุเนตร ศรัสร้อย

โรงเรียนบ้านค้อ  หมู่ที่ ๒  ถนนหนองเอี่ยน – บ้านเหล่า
 ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

081 965 0619, 042 684 200

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์นิคมดอนตาล

นายอุดม จันทพันธ์

๑๗๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล   
 จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  ๔๙๑๒๐

 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพระมหาสุรศักดิ์
นายเกรียงศักดิ์ คนคล่อง
เลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๒  ซอยบ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  ๔๙๑๑๐
042 684 099
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์นิคมดอนตาล  จำกัด
นายเตียง อินทรพรหม
๗๓ หมู่ที่ ๑๒ ถนนดอนตาลมุกดาหาร  ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๒๐
042 689 162
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอคำชะอีและหนองสูง
นายมนัส รอบรู้
๔๓ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๑๐
042 637 064
มูลนิธิวัดการุณทราวาสบ้านเป้า
 
เลขที่ ๑๗๗  หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๖๐
 
มูลนิธิวิสุทธิธรรม
นายชัชวาลย์ อาระวงค์ชัย
เลขที่ ๑๑๘  หมู่ที่ ๕   ถนนชยางกูร   ตำบลโชคชัย    อำเภอนิคมคำสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร    รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๓๐
042 601 734
สมาคมคนตาบอด มุกดาหาร
นายบุญเที่ยง คำมุงคุณ
เลขที่  ๑๐   ถนนสุทธิมรรค  ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร   รหัสไปรษณีย์   ๔๙๐๐๐
042 614 979
ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านแก้ง
นายสมบูรณ์ ยืนยง
เลขที่  ๘๕   หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร   รหัสไปรษณีย์   ๔๙๑๒๐
042 610 500
ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงหลวง
นายเฮียง โซ่เมืองแซะ
เลขที่  ๒๔   หมู่ที่ ๔  ตำบลดงหลวง   อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร   รหัสไปรษณีย์   ๔๙๑๔๐
 
ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนประจำจังหวัดมุกดาหาร
นางพรสวรรค์ จันทนพ
เลขที่  ๘๙  ถนนสมุทรศักดารัก ตำบลสีบุญเรือง  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  ๔๙๐๐๐
042 612444, 085 011 1035