องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ร้อยเอ็ด]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ร้อยเอ็ด]
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

ยุวพุทธิกสมาคม

 

เลขที่ ๑๖๘  ถนนเทวาภิบาล  
 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด     
 จังหวัดร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์  ๔๕๐๐๐

 

มูลนิธิเผยแพร่พุทธธรรมร้อยเอ็ด

 

เลขที่ ๑๖๘  ถนนเทวาภิบาล  
 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด     
 จังหวัดร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์  ๔๕๐๐๐

 

มูลนิธิพัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ

 

เลขที่ ๓๘๕   หมู่ที่ ๒๐  
 ถนนประสานเมือง  ตำบลสระคู  
 อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๓๐

 
สมาคมส่งเสริมชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้
 
เลขที่ ๑๘  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๓๐
 
สมาคมพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย
 
เลขที่ ๑๑๑  หมู่ที่ ๕   
 ตำบลเหล่าหลวง  อำเภอเกษตรวิสัย        
 จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๙๐
 
องค์กรเพื่อสุขภาพชุมชน
 
เลขที่ ๙๓  หมู่ที่ ๑๔    ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๕๐
 
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุพนมไพรแดนมฤค
 
เลขที่ ๑๐๒  หมู่ที่ ๓    
 ถนนโชคเสถียร  ตำบลพนมไพร 
 อำเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๔๐
 
ชมรมผู้สูงอายุเมืองเกษ
 
เลขที่ ๒๖๕  หมู่ที่ ๘   
 ถนนกลางเมือง  ตำบลเกษตรวิสัย  
 อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๕๐
 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
 
เลขที่ ๑๖๘  ถนนเทวาภิบาล 
 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง       
 จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ ๔๕๐๐๐
 
ชมรมผู้สูงอายุอำเภอโพนทอง
 
เลขที่ ๑๙๖   หมู่ที่ ๑๐  
 ตำบลสระนกแก้ว  อำเภอโพนทอง         
 จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๑๐