องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ยโสธร]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ยโสธร]
จังหวัด: 
ยโสธร
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิสุขวิทยากร 

นายดุสิทธิ์ กุบแก้ว

เลขที่ ๑๐๖ – ๑๐๘  ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ ๓๕๐๐๐

045 714 101

มูลนิธิสุธาสินี  น้อยอินทร์  เพื่อเด็กและเยาวชน 

นางสุธาสินี น้อยอินทร์

เลขที่ ๓  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์  ๓๕๐๐๐

045 722 241

มูลนิธิสามัคคีวัฒนา 

นายสมจิตต์ ไชยราช

โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา   ถนนประชาสัมพันธ์    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร   รหัสไปรษณีย์ ๓๕๐๐๐

045 711 503
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
นางสมจิตร ผการัตน์
ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   รหัสไปรษณีย์  ๓๕๐๐๐
045 724 986
มูลนิธิเพียรศรีวัฒนาสุนทรา 
นายสมจิตต์ ไชยราช
เลขที่ ๑๙  ซอยเทศบาล ๘ ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์  ๓๕๐๐๐