องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ระยอง]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ระยอง]
จังหวัด: 
ระยอง
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิพิศิษฎ์วิทยา

 

วัดป่าประดู่  เลขที่ ๕๓  ถนนป่าประดู่  ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๕๐

 

มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านเมืองแกลง

 

เลขที่ ๓๕/๑  ถนนสุนทรภู่ ตำบลทางเกวียน  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๑๐

 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

 

เลขที่ ๑๘๕  หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง    
จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๓๐

 
มูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลระยอง
 
เลขที่ ๓๒  ถนนริมน้ำ  ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์  ๒๑๐๐๐
 
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
 
เลขที่ ๑๔๔  หมู่ที่ ๒  ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์  ๒๑๑๕๐
 
มูลนิธิมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
 
เลขที่ ๑๙๐  หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์  ๒๑๑๑๐
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสือชาวบ้านเมืองแกลง
 
เลขที่ ๓๖/๑ ก  ถนนสุนทรภู่ ตำบลทางเกวียน  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๑๐
 
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดระยอง
 
เลขที่ ๑๙/๓  ถนนสนามเป้า ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์ ๒๑๐๐๐
 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
 
เลขที่ ๑๘๕  หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง    
จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๓๐
 
สมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมภ์
 
เลขที่ ๑๗๙  ถนนตากสินมหาราช  ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์  ๒๑๐๐๐
 
สมาคมครูปฐมวัยจังหวัดระยอง
 
เลขที่ ๓๒  ถนนริมน้ำ  ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมือง    จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์  ๒๑๐๐๐
 
มูลนิธิเอดส์จังหวัดระยอง 
นายสุเวช ตันติวงศ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  เลขที่ ๑๔๒  หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง   รหัสไปรษณีย์   ๒๑๐๐๐
 
มูลนิธิการประถมศึกษา  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง
 
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  เลขที่ ๑๓๗  หมู่ที่ ๒  ตำบลเนินพระ   อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง    รหัสไปรษณีย์   ๒๑๐๐๐
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแกลง 
 จังหวัดระยอง

 

เลขที่ ๔/๗  ถนนสุนทรภู่  เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
อำเภอแกลง    จังหวัดระยอง   รหัสไปรษณีย์   ๒๑๐๐๐

 

สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง 

 

เลขที่ ๗๑/๒   หมู่ที่ ๓  ตำบลพังราด  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  รหัสไปรษณีย์   ๒๑๑๗๐

 

องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง

 

เลขที่ ๓/๓๒   หมู่ที่ ๒  ถนนเชิงเนินอนุสรณ์ ๒   ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์   ๒๑๐๐๐