องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สิงห์บุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สิงห์บุรี]
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมครูเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

นายชวดล สุระขันธ์

ถนนศรีบัวทอง  ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๖๐๐๐

036 511 040

สมาคมผู้นำสตรีจังหวัดสิงห์บุรี

นางวลัยวรรณ สุทธิโพธิ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัด  ถนนสิงห์บุรี-ถนนบางพาน  ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๖๐๐๐

036 520 904

มูลนิธิครูประถมศึกษาเพื่อสนับสนุนการประถมศึกษาอำเภอเมืองสิงห์บุรี

นายทรงวุฒิ นาคประสิทธิ์

เลขที่ ๖๑๑/๒ ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๖๐๐๐

036 512 253
มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม)
นายฝั่งธง จิวจรัสรงค์
เลขที่ ๒/๑ หมู่ที่ ๒  ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี  
ตำบลหนองกระทุ่ม  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  
รหัสไปรษณีย์  ๑๖๑๕๐
036 501 199
มูลนิธิท่าช้างประชานุเคราะห์
 
ที่ว่าการอำเภอท่าช้าง  หมู่ที่ ๖ ถนนสายท่าช้าง - ท่าข้าม ตำบลถอนสมอ  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๖๑๔๐
 
ชมรมผู้สูงอายุตำบลถอนสมอ
พ.ท. สุนทร นพกุลสถิตย์
เลขที่ ๒๘/๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลถอนสมอ  
อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๖๑๔๐
036 595 160
ชมรมผู้สูงอายุหัวป่า
นายสำราญ ตะปะสา
สถานีอนามัยตำบลหัวป่า  ตำบลหัวป่า  อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๖๑๒๐
036 598 637
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถอนสมอ
พ.ท. สุนทร นพกุลสถิตย์
เลขที่ ๒๘/๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลถอนสมอ  อำเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๖๑๔๐
081 627 4119
มูลนิธิสาธารณสุขสิงห์บุรี  (โชติปาโลอุปถัมภ์)
นายอัษฎางค์ รวยอาวิณ
เลขที่ ๔๔   หมู่ที่ ๔   ถนนสิงห์บุรี – สุพรรณบุรี ตำบลต้นโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๖๐๐๐
036 511 614
ชมรมผู้สูงอายุบ้านพระงาม
ร้อยเอกสุเทพ พันธ์แตงไทย
หมู่ที่ ๓   ถนนพิกุลทอง ตำบลพระงาม   อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๖๑๒๐
087 213 2869
กองทุนหมู่บ้านบางกระบือใต้ 
นายบุญธรรม กันเกตุ
เลขที่ ๑๓   หมู่ที่ ๑  ซอยบางกระบือ ๑ ถนนบางกระบือ  ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๖๐๐๐
036 520 648
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางกระบือ  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
นางเกศศิริ ตรัยพี่กึ่ง
เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑ ซอยบางกระบือ  ถนนบางกระบือ  ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี   รหัสไปรษณีย์   ๑๖๐๐๐
036 520 648
ชมรมผู้สูงอายุวัดพระนามกรเยซู สิงห์บุรี
นายชาตรี เปลี่ยนพันธุ์
เลขที่ ๘๓/๑   หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง   อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๖๑๒๐
036 599 121

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านบางกระบือ

นาวาอากาศโท พยนต์ สำริด

ชุมชน ที่ ๑๓   หมู่ที่ ๑ ถนนบางกระบือ  ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  รหัสไปรษณีย์   ๑๖๐๐๐

036 520 638, 081 293 9905

ชมรมผู้สูงอายุอนามัยอินทร์บุรี ๑

นายพายัพ วงษอินทร์

เลขที่  ๙๑   หมู่ที่ ๓ ตำบลอินทร์บุรี   อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๖๑๑๐

036 583 253

ชมรมผู้สูงอายุร่มโพธิ์ 

นายประหยัด สุขารมย์

หมู่ที่ ๓  ถนนสิงห์บุรี – อ่างทอง ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๖๐๐๐

036 522 644

ศูนย์ประสานงานภาคเอกชนสิงห์บุรี

นายทรงวุฒิ นาคประสิทธิ์

เลขที่ ๔๘/๒  หมู่ที่ ๗  ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์   ๑๖๐๐๐