องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เลย]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [เลย]
จังหวัด: 
เลย
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประยงค์ อัฒจักร

เลขที่ ๔๖๑  หมู่ที่ ๙  ถนนเจริญรัฐ 
ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐

042 841 679

สมาคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำเลย

นายกร ไพศูนย์

เลขที่ ๔๔  หมู่ที่ ๔  ถนนนาบอนสงเปือย  
ตำบลเขาแก้ว  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๑๐

081 048 2000

พุทธสมาคมจังหวัดเลย

นายสุจินต์ เพชรบดี

เลขที่ ๕๗  ถนนเสริฐศรี  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง
จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐

042 811 490
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเลย
นางสมควร สนธิมูล
เลขที่ ๗๑  หมู่ที่ ๕ ถนนประชาเสรี  
ตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๓๐
042 841 271
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม (สาขาเลยสำนักศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการจังหวัดเลย)
นางอัธยา สังขรัตน์
เลขที่ ๑๒๙  หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๓๐
042 850 882
มูลนิธิสร้างสรรค์ค์ชีวิตเด็กและเยาวชน
นางรูบีนา (กรัยวิเชียร) สุวรรณพงษ์
เลขที่ ๒๐๖   หมู่ที่ ๒  ถนนเลย– อุดร ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย    รหัสไปรษณีย์  ๔๒๑๓๐
042 841 407
มูลนิธิสว่างคีรีบูชาธรรม
นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา
เลขที่ ๘๐/๑๔  ถนนเลย –ด่านซ้าย  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐
042 861 446
ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนประจำจังหวัดเลย
นายประพนธ์ พลอยพุ่ม
เลขที่ ๑๑๕  ซอย ๑ (ซอยลุงเขียว) ถนนเลย – ด่านซ้าย  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย   รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐
042 812 786
ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติดประจำจังหวัดเลย
นายสุจินต์ เพชรบดี
เลขที่ ๕๗  ถนนเสริฐศรี  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์  ๔๒๐๐๐
042 811 490
สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย
นายศิริบูลย์ คุณานันท์ศักดิ์
เลขที่ ๑๗/๑๙  ถนนพาณิชย์พัฒนา ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย    รหัสไปรษณีย์  ๔๒๐๐๐
042 811 299
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)ชั้น ๔   ถนนมลิวรรณ  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองจังหวัดเลย    รหัสไปรษณีย์ ๔๒๐๐๐
042 811 773