องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สกลนคร]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สกลนคร]
จังหวัด: 
สกลนคร
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวมิสซังท่าแร่ 

บาทหลวง สุรพงศ์ นาแว่น

เลขที่  ๔๑  หมู่ที่ ๘ ถนนสกลนคร – นครพนม   ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  ๔๗๒๓๐

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอพรรณานิคม

นายสำราญ ก้อนแพง

เลขที่  ๒๙๑  หมู่ที่ ๖ ถนนนิตโย    ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๓๐

042 745 384

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. อำเภอบ้านม่วง

นายเอก เสโนฤทธิ์

เลขที่  ๔๕   หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านม่วง  อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๔๐

042 794 352
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. อำเภอวาริชภูมิ
สิบเอกผาง ไขประกาย
เลขที่  ๔๓๐   หมู่ที่ ๑ ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๕๐
042 742 470
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เกษตรกรลูกค้า ธกส.  อำเภอวานรนิวาสและคำตากล้า
นายสุทนัย เสนารักษ์
เลขที่  ๔๓   หมู่ที่ ๔ ถนนพังโคน - บึงกาฬ   ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๒๐
042 791 477
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เกษตรกรลูกค้า ธกส. สกลนคร
นายประนอม วิดีสา
เลขที่  ๑๗๕๕/๓-๔  ถนนรัฐพัฒนา  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  ๔๗๐๐๐
042 714 464
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เกษตรกรลูกค้า ธกส.  อำเภอกุสุมาลย์
นายนวน จิตตุนัง
เลขที่  ๕๒๕  หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร   รหัสไปรษณีย์   ๔๗๒๑๐
042 769 026
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส.  สาขาสกลนคร
นายสมนึก แสงจันทร์
เลขที่  ๑๗๕๕/๓-๔  ถนนรัฐพัฒนา  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ ๔๗๐๐๐
042 716 594
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.  อำเภอพังโคน
นายนุรักษ์ กาญจนกัณโห
เลขที่  ๑๗๒   หมู่ที่ ๑ ถนนนิตโย   ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๖๐
042 772 247
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรนิคมน้ำอูน  จำกัด
นายอรตา ภูมิจัง
เลขที่  ๑/๑   หมู่ที่ ๕ ถนนวาริชภูมิ – กุดบาก   ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๒๗๐
042 789 003
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภออากาศอำนวย
นายสกล ติงมหาอินทร์
เลขที่  ๑๒๙   หมู่ที่ ๑๗ ถนนรวมมิตร   ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๗๐
042 799 091
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 
นายโกศล โกมินทรชาติ
เลขที่  ๑๐๔   หมู่ที่ ๒   ถนนสกลนคร - นาแก ตำบลตองโขบ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร   รหัสไปรษณีย์ ๔๗๒๘๐
087 979 8355
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามัคคี
นายบุญธรรม สีพั่ว
เลขที่  ๒๘๐   หมู่ที่ ๓   ถนนวัฒนธรรมพัฒนา   ตำบลวานรนิวาสอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๒๐
042 791 778

ศูนย์สังคมพัฒนามิสซังท่าแร่ – หนองแสง

บาทหลวง เฉลิมศิลป์ จันลา

เลขที่  ๔๑   หมู่ที่ ๘ ถนนสกลนคร – นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร   รหัสไปรษณีย์  ๔๗๒๓๐

042 751 192

องค์กรเกษตรกรแบบพอเพียงเลี้ยงโค –กระบือ กลุ่มสุรากลั่นไทรเงิน

นางเทวี โผภูเขียว

เลขที่  ๑๖๑   หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๖๐

081 769 2402

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุข  อำเภอโคกศรีสุพรรณ

นายอิสระ คึมยะราช

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสรีสุพรรณ หมู่ที่ ๘   ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๒๘๐

042 766 066

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอโพนนาแก้ว 

นายหนม แท้ไธสงค์

สสอ.โพนนาแก้ว  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแก้ว  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๒๓๐

042 707 000

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรกุดบาก

 

เลขที่ ๑๘๗/๑  หมู่ที่ ๑  ถนนกุดบาก – คำเพิ่ม  ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร   รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐

042 784 060

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอโพนนาแก้ว

นายหนม แท้ไธสงค์

สสอ. โพนนาแก้ว  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาแก้ว  อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ ๔๗๒๓๐

042 707 000

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เมืองสกลนคร จำกัด

นายประเสริฐ โคตรธรรม

เลขที่  ๔๖๒   หมู่ที่ ๑๐ ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๐๐๐

042 711 194

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภออากาศอำนวย

นายชาญณรงค์ ดวงสุดา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออากาศอำนวย  หมู่ที่ ๑๔  ถนนไทยพาณิชย์   ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๗๐

042 798 435

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าเงินฝาก ธกส. สาขาพังโคน

นายเหลื่อม พิมพ์สุทธิ์

เลขที่  ๑๗๒  หมู่ที่ ๑ ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๖๐

042 734 667

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านเพีย

นางพิศมัย ศรีสาช

เลขที่  ๕๙   หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัวสิม   อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร   รหัสไปรษณีย์  ๔๗๒๕๐

042 793 185

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. อำเภอสว่างแดนดิน ส่องดาวและเจริญศิลป์

นายประยงค์ ชิโสภา

เลขที่  ๗๘๑   หมู่ที่ ๑๒   ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๑๐

042 721 928

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จำกัด

 

เลขที่ ๙๘  หมู่ที่ ๒  ถนนศรีทัณฑกิจ  ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๕๐

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองบัวสิมเครื่องนอน

 

เลขที่ ๑๑๒  หมู่ที่ ๑  ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๒๕๐

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบต. ม่วง 

 

เลขที่ ๑๖๗  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลม่วง   อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๔๐

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช.อำเภอสว่างแดนดิน จำกัด

 

เลขที่ ๑๐๗  หมู่ที่ ๑๑  ถนนสว่างโคกสี  ตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๑๐

 

องค์กรสตรีอำเภอคำตากล้า

 

เลขที่ ๖๖  หมู่ที่ ๕  ถนนคำตากล้า- ท่าก้อน ตำบลคำตากล้า   อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๒๕๐

 

องค์กรสตรีอำเภอบ้านม่วง

 

เลขที่ ๑๔๐  หมู่ที่ ๑  ถนนบ้านม่วง – คำตากล้า ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์   ๔๗๑๔๐