องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สงขลา]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สงขลา]
จังหวัด: 
สงขลา
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

นางโสภา แก้วสนิท

ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   ถนนราชดำเนิน  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๐๐๐

074 311 674

พุทธสมาคมจังหวัดสงขลา

นายไวย์ สันตยารมณ์

วัดแจ้ง  ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  ๙๐๐๐๐

074 322 025

มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายเล็ก มโนมัยอุดม

เลขที่ ๑๖๑  ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  ๙๐๐๐๐

074 338 100
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
นางโสภา แก้วสนิท
เลขที่ ๔๓๙/๙  หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง  อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  ๙๐๑๐๐
074 333 755
สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่
นายณัฐพงศ์ สังขกุล
เลขที่ ๑๓  ถนนสัมพันธ์พัฒนา ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  ๙๐๑๑๐
074 258 520
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา
นายคำรณ มธุรพงศ์
เลขที่ ๗๑/๑ หมู่ที่ ๕ ถนนกาญจนวณิช  ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  ๙๐๑๑๐
089 870 0905
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดสงขลา
นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา
เลขที่ ๓-๕  ซอยรัตนอุทิศ ๒๐ ถนนราษฎร์อุทิศ  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  ๙๐๑๑๐
074 361 366 - 3
ชมรมอาสาคลายทุกข์จังหวัดสงขลา
นางบุษกร รัตน์ทอง
เลขที่ ๓  ซอย๒๐  ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐
074 362 362
สภาศิลปินพื้นบ้านภาคใต้
นายอ้วน เจียรบุตร
เลขที่ ๕๓๔/๖  หมู่ที่ ๓  ถนนสนามบิน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  ๙๐๑๑๐
074 47576
สถาบันเกื้อกูลสังคมเพื่อการพัฒนา
นายเทียน ชูเรือง
เลขที่ ๑๓๘/๑  ซอยโศภณพิทยาคุณานุสรณ์ ถนนกาญจนวนิช  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  ๙๐๑๑๐
074 344 575
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติจังหวัดสงขลา
นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา
เลขที่ ๗๔  ถนนรามวิถี  ตำบลเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  ๙๐๐๐๐
074 313 080