องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ลำพูน]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ลำพูน]
จังหวัด: 
ลำพูน
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิรักษ์เด็ก

 

เลขที่ ๑๒๘  หมู่ที่ ๕  ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐

 

ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนลำพูน

 

เลขที่ ๘๔/๑  หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่แรง   อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์  ๕๑๑๒๐

 

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองลำพูน

 

เลขที่ ๙  ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐

 
เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำพูน
 
เลขที่ ๙  ถนนรถแก้ว   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐
 
ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดลำพูน
 
ในบริเวณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐
 
สมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดลำพูน
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน   รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐
 
สมาคมแพทย์แผนไทย/แพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำพูน
 
เลขที่ ๑๘๒/๒ หมู่ที่ ๔  ถนนลำพูน – ลี้ ตำบลมะกอก  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  ๕๑๑๒๐