องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ศรีสะเกษ]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [ศรีสะเกษ]
จังหวัด: 
ศรีสะเกษ
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  หมู่ที่ ๖ ถนนวิทยาสรรค์  ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๕๐

045 679 012

มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัดมหาพุทธาราม

นายบุญมี ทานกวีวงศ์

เลขที่ ๑๖๗  ถนนขุขันธ์  ตำบลเมืองเหนือ  อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐

045 622 882

พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ

นายบุญทัน เที่ยงรแม

เลขที่ ๑๖๗  วัดมหาพุทธาราม ถนนขุขันธ์  ตำบลเมืองเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐

045 622 882
มูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอห้วยทับทัน
นายภราดร ศรปัญญา
เลขที่ ๖๗  หมู่ที่ ๑   วัดศรีห้วยทับทัน  ถนนห้วยทับทัน- หนองสิมน้อย  ตำบลห้วยทับทัน   อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  ๓๓๒๑๐
045 611 026
มูลนิธิจำนงค์ โพธิสาโร
นายจำนงค์ โพธิสาโร
เลขที่ ๑๘๖  หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองหญ้าลาด  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๑๐
045 661 613
มูลนิธิพระเทพวรมุนี (เสน ปญญาวชิโร)
นายสนาน ธรรมรส
เลขที่ ๑๖๗  ถนนขุขันธ์  ตำบลเมืองเหนือ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐
045 622 455
ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน
นายกัน สนศิริ
เลขที่ ๑๖๗  ถนนขุขันธ์  ตำบลเมืองเหนือ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐
 
มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
นายเทอดศักดิ์ ศรีศร
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ  แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว       ถนนศรีวิเศษ  ตำบลเมืองเหนือ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐
084 561 4309
มูลนิธิศรีสะเกษวิทยาลัย
นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐
045 561 126
มูลนิธิโรงพยาบาลราษีไศล
นายสมชาย ภานุมาสวิวัฒน์
เลขที่ ๑๖๔  หมู่ที่ ๑๔  ถนนบริหาร  ตำบลเมืองคง  อำเภอราศีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๖๐
045 681 235 - 6
มูลนิธิหลวงปู่ศรี  ฐิตธัมโม
นายจำนง มหาผล
เลขที่ ๑๔๕๒  ถนนอุบล  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง     จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐
 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นายปรีชา รินวงศ์
โรงเรียนบ้านพรานประชานุเคราะห์   หมู่ที่ ๒  ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๕๐
045 657 016
มูลนิธิจรูญทัด   ธฺมมุทิส
นายรุ่งศักดิ์ ศรีสด
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง  หมู่ที่ ๓  ตำบลขุนหาญ  อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๕๐
 

มูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอห้วยทับทัน

นายภราดร ศรปัญญา

เลขที่ ๖๗  หมู่ที่ ๑   วัดศรีห้วยทับทัน   ถนนห้วยทับทัน- หนองสิมน้อย  ตำบลห้วยทับทัน   อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  ๓๓๒๑๐

 

มูลนิธิคุณแม่บุปผาไผทฉันท์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

นายแถม แขมคำ

หมู่ที่ ๑  ถนนส้มป่อย-กระจ๊ะ ตำบลอี่หล่ำ  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๒๐

 

มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ

นายนิพล เครือเสน

โรงเรียนบ้านอี่หล่ำราษฎร์นุสรณ์ หมู่ที่ ๑    ถนนส้มป่อย-กระจ๊ะ ตำบลอี่หล่ำ  อำเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๒๐

045 614 978

มูลนิธิสังฆประชาเนรมิต

นายชาย ธีระสุต

โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ถนนกสิกรรม  ตำบลเมืองใต้   อำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐

045 611 503

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

นายจรูญศักดิ์ บัญชาบุตร

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  หมู่ที่ ๑ บ้านคูซอด  ตำบลคูซอด อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐

045 616 238

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

นางปริญดา บุญญฤทธิพงษ์

เลขที่  ๐๐๓๕  ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  ๓๓๐๐๐