องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สระบุรี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สระบุรี]
จังหวัด: 
สระบุรี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
ชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จังหวัดสระบุรี

นางนิตยา ปัตตะแกว

เลขที่ ๒๕๕/๖๔  หมู่บ้านอยู่สบาย ๕ ถนนเทศบาล ๔  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี    รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐

036 316 214

กลุ่มเยาวชน “ดอกแก้ว” 

นายสมศักดิ์ อมรรัตนานนท์

โรงเรียนพระพุทธบาท เลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๙  ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๘๑๒๐

036 266 352

มูลนิธิบ้านทับกวาง  (ภูมิพฤกษ์) 

นายฉลอง ไกรสนาม

เลขที่ ๒๐๔   หมู่ที่ ๙  ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี    รหัสไปรษณีย์  ๑๘๒๖๐

036 357 320

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสระบุรี  

นายสมศักดิ์ อมรรัตนานนท์

บ้านหนองเรือ   หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๘๐๐๐

081 852 7166

สมาคมชาวเหนือ สระบุรี 

นายสงพงษ์ โกสุวินทร์

เลขที่ ๗๐  ถนนเทศบาล ๓ ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี    รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐

036 212 646

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี  

นายสหัส อมรรัตนานนท์

เลขที่ ๑๘๓/๔๐  ซอย ๑ ถนนพิชัยฯ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๘๐๐๐

036 212 646

กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรวม  

นายศุภชัย มุขดารา

เลขที่ ๑๙๒  หมู่ที่ ๑๒  ซอยวัดปราสาท ถนนชุมชนธารทองแดง    ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๑๘๑๒๐

036 266 638

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  

นายสุรพล ลิขิตปัญญาวัฒน์

เลขที่ ๕๓๒  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๘๐๐๐

036 220 292