องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สระแก้ว]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สระแก้ว]
จังหวัด: 
สระแก้ว
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมกู้ภัยสว่างสระแก้ว

นายวิวัฒน์ ลีลาลลิตเลิศ

เลขที่  ๓๓๕   ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว   อำเภอเมือ'จังหวัดสระแก้ว   รหัสไปรษณีย์  ๒๗๐๐๐

 

มูลนิธิอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสระแก้ว

นายพัฒนา พรมเผ่า

เลขที่  ๖๑๙   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง   จังหวัดสระแก้ว   รหัสไปรษณีย์   ๒๗๐๐๐

037 425 141

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

นายยศศักดิ์ สารการ

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์  ๒๗๐๐๐

037 425 029
มูลนิธิเขาป่าแก้วรัตนวรรณานุสรณ์ 
พระครูรัตนวรรณาภรณ์
เลขที่ ๒/๒  หมู่ที่ ๑ ถนนวังน้ำเย็น – ตาหลังใน  ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว   รหัสไปรษณีย์  ๒๗๒๑๐
037 251 255