องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สมุทรปราการ]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สมุทรปราการ]
จังหวัด: 
สมุทรปราการ
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ

นายพิสัย อ้วนสะอาด

เลขที่ ๒๙  ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๗๐

02 395 0083

สมาคมคนพิการพระประแดง

นายสิงห์คำ มนีจันสุข

เลขที่ ๓๙/๑๔   หมู่ที่ ๙ ตำบลทรงคนอง   อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๑๓๐

02 819 6083 - 84

องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  จังหวัดสมุทรปราการ

นางประกาจิต สว่างพัฒนา

เลขที่ ๑๑๐๓/๒   หมู่ที่ ๔ ซอยเทศบาลบางปู ๑๑๒  ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๘๐

02 707 7810
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการไทย
นายชัยวัฒน์ หวานคำ
เลขที่ ๕/๑๕๔  ซอย ฝ.๖ เคหะเมืองใหม่บางพลี   หมู่ที่ ๑๖ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง  กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๔๐
02 640 9864
ชมรมผู้สูงอายุเทพารักษ์ 
นายบุญสม สุคนธานนท์
เลขที่ ๕๖๙/๑  หมู่ที่ ๓  ซอยเย็นใจ ถนนเทพารักษ์  ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๗๐
02 394 6333, 02 380 1727
สมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรปราการ 
นายสุวัฒน์ กรจินดา
เลขที่ ๒๐๔/๓  หมู่ที่ ๑   ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  ๑๐๕๔๐
 
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
นายนัฏฐกิตติ์ พลประสิทธิ์ / นายสุนัย ลิลาพันธิสิทธิ
เลขที่ ๕๙๖  หมู่ที่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   
รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๘๐
02 707 7811
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลบางเมือง 
นายประทีป ยั่งยืน
เลขที่ ๒๓๙  หมู่ที่ ๓   ซอยมิตรไมตรี ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๗๐
02 383 2627
มูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
นายทัศนากร มั่นคง
เลขที่ ๕๐   หมู่ที่ ๗   ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๓๐
02 462 5008
มูลนิธิสำโรงรวมใจ 
นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์
เลขที่ ๑๖๑๔/๕๑-๕๓  หมู่ที่ ๑๐ ซอยเคหะชุมชนสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๘๐
02 702 0814
มูลนิธิว่องวานิช 
นายอนุวุธ ว่องวานิช
เลขที่ ๒๗๒  หมู่ที่ ๑ ซอยพัฒนาสุข   ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์   อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๗๐
02 755 7300 - 15
ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสมุทรปราการ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสุรินทร์ นาคดี
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์   ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๗๐
02 337 4050
ชมรมสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ 
นายจรูญ ยังประการ
เลขที่ ๑๙  ซอย  ๓๕ อัศวนนท์ ๒ ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๗๐
02 702 8950