องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สมุทรสงคราม]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สมุทรสงคราม]
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิถาวรานุกูล

 

เลขที่  ๓๔/๗  ถนนสมุทรสงคราม- บางแพ  ตำบลแม่กลอง
 อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์ ๗๕๐๐๐

 

มูลนิธิจุ้ยโบ๊ –แปลก ลิปิสุนทร

นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา

เลขที่  ๑๓๒๙  ถนนแม่กลอง  -ปากท่อ(สายเก่า)  ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์ ๗๕๐๐๐

034 736 053

มูลนิธิลิปิสุนทร

นางสาวรมณียา ลิปิสุนทร

เลขที่ ๖๘๔  ถนนประสิทธิ์พัฒนา  ตำบลแม่กลอง   อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์  ๗๕๐๐๐

034 711 751
สมาคมประมงสมุทรสงคราม
นายสุรพล ชีประเสริฐ
เลขที่ ๒๐๗/๗ ถนนแหลมใหญ่ ตำบลแม่กลอง   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์  ๗๕๐๐๐
034 736 700
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธกส. จังหวัดสมุทรสงคราม
นายเลอพงษ์ จั่นทอง
เลขที่  ๑๓๓/๔๖๔๗  ถนนทางเข้าเมือง   ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์ ๗๕๐๐๐
034 478 030
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
นายธนัย พ้นภัย
เลขที่  ๒๐๒  หมู่ที่ ๓  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์ ๗๕๐๐๐
034 711 751
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
นายอโนชา หลีสุวรรณ์
เลขที่  ๒๒  หมู่ที่ ๔  ตำบลบางจะกร็ง  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์ ๗๕๐๐๐
085 183 8818
มูลนิธิขุนและนางนิกรนรารักษ์
นายไสว เหมะวิบูลย์
เลขที่  ๗๕  ถนนอัมพวันนิเวศน์ ตำบลอัมพวา   อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์  ๗๕๑๑๐
084 751 3712
มูลนิธิอัมพวันวิทยาลัย
นายไสว เหมะวิบูลย์
เลขที่  ๗๕  ถนนอัมพวันนิเวศน์ ตำบลอัมพวา   อำเภอ   อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์  ๗๕๑๑๐
084 751 3712
มูลนิธิหลวงพ่อเกศมงคลพุทธพรหมบดี
นายชาญวิทย์ กลิ่นเลขา
เลขที่  ๒๖  หมู่ที่ ๓  ตำบลโรงหีบ   อำเภอบางคนที      
 จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์  ๗๕๑๒๐
034 761 342, 089 798 2256
มูลนิธิเลื่อน-นกเอี้ยง ยุวานนท์
นายกิตติชัย รัตนไพบูลย์
เลขที่  ๒๖  หมู่ที่ ๓  ตำบลโรงหีบ   อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์ ๗๕๑๒๐
034 761 766
มูลนิธิ ๗๐ ปี สกลวิสุทธิ
นายวิชัย ครูประสิทธิ์
เลขที่  ๔๕/๒  หมู่ที่ ๒  ตำบลบางกุ้ง  อำเภอบางคนที     จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์  ๗๕๑๒๐
 
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
นางทัศนา เมธีวิบูลวุฒิ
เลขที่  ๒๐  ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์  ๗๕๐๐๐
034 715 505

ชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สมุทรสงคราม

นางณัฐนารถ ปีนเฟือง

เลขที่  ๑๓๔/๑๖ – ๑๗ ถนนทางเข้าเมือง  ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์   ๗๕๐๐๐

034 711 620, 02 418 4185