องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สมุทรสาคร]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สมุทรสาคร]
จังหวัด: 
สมุทรสาคร
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิชัยนาวีพัฒนา 

 

เลขที่ ๑๐๒๕/๒๑  ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์   ๗๔๐๐๐

 

มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์

 

เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๔  ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 

 

เลขที่ ๒๐/๑๐ หมู่ที่ ๙  ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐

 
ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ ๑ อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์  ๗๔๐๐๐
 
ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนไก่ดี
 
เลขที่ ๓๔  หมู่ที่ ๕   ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์  ๗๔๑๑๐
 
ชมรมวัยทองแสนสุข
 
เลขที่ ๓๙/๗  หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองมะเดื่อ   อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์   ๗๔๑๑๐
 
ชมรมผู้สูงอายุตำบลหลักสอง
 
สถานีอนามัยตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์  ๗๔๑๒๐