องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สุโขทัย]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สุโขทัย]
จังหวัด: 
สุโขทัย
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ทุ่งเสลี่ยม

 

เลขที่  ๓๙๙/๑   หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งเสลี่ยม  อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์  ๖๔๑๕๐

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอศรีสำโรง

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง หมู่ที่ ๑  ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง   จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์   ๖๔๑๒๐

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์ในอำเภอคีรีมาศ

 

เลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๘ ถนนสุโขทัย – กำแพงเพชร  ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์  ๖๔๑๖๐

 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย
 
เลขที่ ๑๑๘/๒   ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี   อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์  ๖๔๐๐๐
 
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประจำจังหวัดสุโขทัย
 
เลขที่ ๑๑๘/๔   หมู่ที่ ๑ ตำบลธานี   อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  ๖๔๐๐๐