องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สุราษฏร์ธานี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [สุราษฏร์ธานี]
จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประยูร ยมานันตกุล

เลขที่ ๑๓๘/๕  หมู่ที่ ๒  ซอยวัดกลางใหม่  ถนนศรีวิชัย   ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รหัสไปรษณีย์  ๘๔๐๐๐

077 281 164

มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลนาสาร

นายจุกออน ชินชเนศ

เลขที่ ๓๗/๑  ถนนเทศบาล ๒ ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๒๐

077 341 017

มูลนิธินักเรียนเก่าพุทธนิคม

นายประยูร ยมานันตกุล

เลขที่ ๒๘๐/๒  หมู่ที่ ๑  ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๑๐

077 431 880
มูลนิธิโสภณเจตสิการาม
นายประยูร ยมานันตกุล
วัดเวียง  หมู่ที่ ๔  ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๑๐
077 431 071
มูลนิธิสิริวิชัย – กิจอนุสรณ์
นายประยูร ยมานันตกุล
เลขที่ ๑๐  หมู่ที่ ๓  ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลเวียง  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๑๐
077 431 444
มูลนิธิ  รวบ – สมบุญ พรหมพฤกษ์
นายจำลอง พิลทจันทร์
เลขที่ ๓๓๖  หมู่ที่ ๑  ซอยสุชนธรรมสาร ถนนวิชิตภักดี    ตำบลตลาดไชยา  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๑๐
 
มูลนิธิวัดจำปา
นายสมคิด มีเผือก
หมู่ที่ ๕  ตำบลทุ่ง  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๑๐
077 431 419
มูลนิธิเพชรวัฑฒนนุสรณ์
นายประยูร ยมานันตกุล
เลขที่ ๑๒๒  หมู่ที่ ๑  ซอยวัดศรีเวียง ตำบลเวียง  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๑๐
077 431 440
ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง
นายอภิชาติ รักยา
สถานีอนามัยตำบลเวียง  หมู่ที่ ๑ ถนนไชยา-โมถ่าย  
ตำบลเวียง  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๑๐
077 432 044
ชมรมพุทธศาสน์อำเภอไชยา
นายแช่ม อริยพรบำรุง
เลขที่ ๑๖  หมู่ที่ ๔  ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๑๐
077 431 071
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
นางสณิสา วงศ์เจริญ
เลขที่ ๓/๕๓-๕๕  ซอย ๖  ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๐๐๐
077 282 242
คริสตจักรความหวังสุราษฎร์ธานี 
นายสมัย วงษ์มาน
เลขที่ ๓๙/๙๐  หมู่ที่ ๑  ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง  อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๐๐๐
077 295 011
สมาคมสร้างสรรค์  
นางอรพิน สุวรรณรัฐ
เลขที่ ๓๙๓/๔๗  หมู่ที่ ๑ ถนนชนเกษม ๒๓  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐
089 868 7457

สมาคมชาวไทยมุสลิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธวัช วงศ์อนันต์

เลขที่ ๔๑/๙   ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐

077 287 735

สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวานิช ภาระกิจ

เลขที่ ๗๑/๒๗   ซอยกาญจนวิถี ๑๒ ถนนกาญจนวิถี  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  ๘๔๐๐๐

081 086 9028

สมาคมผู้พิการ และผู้ปกครองคนพิการ คนชรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายไพโรจน์ อนุภักดิ์

ข้างที่ว่าการอำเภอนาสาร ถนนเทศบาล ๑  ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๒๐

081 078 1349

มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี

บาทหลวง ยุทธการ ยนปลัดยศ

เลขที่ ๑๕  หมู่ที่ ๖  ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์  ๘๔๐๐๐

077 272 644

มูลนิธิภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

นางวิไลวรรณ ยนปลัดยศ

เลขที่  ๖๘๐  ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาดใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์  ๘๔๐๐๐

077 272 572

คริสตจักรนิมิตใหม่เมืองสุราษฎร์

ศาตราจารย์น้อย รุจิระบรรยง

เลขที่ ๒๙๘/๒๘  หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๑ ถนนดอนนก  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐

077 281 160

ชมรมผู้สูงอายุคริสตจักรนิมิตใหม่เมืองสุราษฎร์ 

นางรัตนา รุจิระบรรยง

เลขที่ ๒๙๘/๒๘  หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๑ ถนนดอนนก  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐

077 281 160