องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [อุทัยธานี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [อุทัยธานี]
จังหวัด: 
อุทัยธานี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

นายสุวรรณ สงวนเผ่า

สำนักงาน เลขที่ ๕๘  หมู่ที่ ๒ ถนนวงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์   ๖๑๐๐๐

056 511 582

มูลนิธินายแพทย์ปรารถนา  ประสงค์ดี

นายปรารถนา ประสงค์ดี

สำนักงาน เลขที่ ๓๗๕  หมู่ที่ ๑ ตำบลทับทัน   อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี   รหัสไปรษณีย์  ๖๑๑๒๐

056 540 026

สมาคมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม จังหวัดอุทัยธานี

นายวิสุทธิ์ ศุภสกุล

สำนักงาน เลขที่ ๑๖๐  หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำซึม   อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์  ๖๑๐๐๐

056 514 918
มูลนิธิหนองขาหย่างเพื่อการพัฒนาชนบทอุทัยธานี
นายเดช รัชฎาวงศ์
สำนักงาน เลขที่ ๙/๖  หมู่ที่ ๕ ถนนทางหลวง ๓๓๓  ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๐๐๐
 
มูลนิธิห้วยขาแข้งอุทัยธานี
นายเดช รัชฎาวงศ์
สำนักงาน เลขที่ ๙/๖  หมู่ที่ ๕ ถนนทางหลวง ๓๓๓  ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๐๐๐
056 524 822
มูลนิธิผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี
นายแก้ว ภูริผล
สำนักงาน เลขที่ ๒  ถนนมณีรัตน์ ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๐๐๐
056 514 876
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดอุทัยธานี
นายสมบุญ วโรภาษ
สำนักงาน เลขที่ ๗๙ - ๘๕ ซอยสมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ถนนราษฎรอุทิศ  ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๐๐๐
056 511 145
มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุทัยธานี
นางสาวจริยา เล้าพาณิชย์พัตร
สำนักงาน เลขที่ ๗๙ - ๘๕ ซอยสมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ถนนราษฎรอุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๐๐๐
056 511 145, 056 511 419
มูลนิธิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
พลตำรวจโท ขจัด บุญกมุติ
สำนักงาน เลขที่ ๗๙ - ๘๕ ถนนราษฎรอุทิศ  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๐๐๐
056 511 145
สมาคมพาณิชย์อุทัยธานี
นายสมบุญ วโรภาษ
สำนักงาน เลขที่ ๗๙ - ๘๕  ถนนราษฎรอุทิศ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง     จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์   ๖๑๐๐๐
056 511 085
มูลนิธิพรพิเดชเจริญจังหวัดอุทัยธานี
นางสุวิมล อ่อนภักดี
สำนักงาน เลขที่ ๑๘๗  ถนนวงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์   ๖๑๐๐๐
056 520 814
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ว่าที่ รต. ธวัชชัย ชาญกุล
สำนักงาน เลขที่ ๙๕   หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๑๒๐
056 591 155
มูลนิธิพระครูอุทัยธรรมวินิจ (จิ๋ว  สุขาจาโร)
นายเทียน บุญฑัญกรณ์
สำนักงาน เลขที่ ๔๕  หมู่ที่ ๔ ถนนเขาจักษา – ทัพทัน  
ตำบลโนนเหล็ก   อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๐๐๐
056 506 104