องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [อุบลราชธานี]

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์กรที่รับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม [อุบลราชธานี]
จังหวัด: 
อุบลราชธานี
กิจกรรมและโครงการ: 
รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์

ชื่อองค์กร
สาธารณ
ประโยชน์

ผู้บริหารองค์กร

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน เขต ๓ จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒๑๑  หมู่ที่ ๒  ถนนแจ้งสนิท 
ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๐๐๐

 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี 

 

๔๔๗  ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  
 จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

 

มูลนิธิสตรีธุรกิจอุบลราชธานี

 

๔๔๗  ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

 
สมาคมเพื่อนผู้บริโภค
 
๒๙๒  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐
 
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิการ
 
๕๐๐  ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐
 
มูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
 
 ๒๒๔  ถนนพหลเพน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง 
 จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐
 
สมาคมพุทธธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 
๔๒๙  หมู่ 15  ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐
 
ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี
 
๔๒๙  หมู่ ๑๕  ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐
 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
 
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  ศาลากลางจังหวัด ถนนอุปราช  อำเภอเมือง  
 จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐
 
มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต
 
  ถนนแจ้งสนิท 3  ถนนแจ้งสนิท   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐
 
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานี 
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  ศาลากลางจังหวัด ถนนอุปราช  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐
 
สมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 
๒๒๙ - ๒๓๑  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐
 
 มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
 
๗๕๐  หมู่ ๑๘  ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐
 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สาขาอุบลราชธานี 

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  อำเภอเดชอุดม
 จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  ๓๔๑๖๐

 

มูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส

 

๑๑๖  ถนนศรีณรงค์   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

 

ชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งขุนน้อย 

 

หมู่ ๕  วัดบ้านทุ่งขุนน้อย  ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

 

สมาชิกเหยี่ยวเวหาเดชอุดม

 

๕๔๕  หมู่ ๗  ถนนประชา  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

กลุ่มเพื่อนวันอังคาร

 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์   อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

 

ชมรมผู้สูงอายุวัดบ้านหนองปลาปาก

นายสุระ อุณวงศ์

เลขที่ ๑๗๐/๒  หมู่ที่ ๑๘  ซอยวรรณวิทยา  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

045 311 837

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี

นายพริ้งพิศ วังทอง

เลขที่ ๓๓๐/๔-๕  ถนนอุปลีสาน   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

045 246 095

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี

อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

045 262 231

รวมมิตรคิดทำ

นายเสถียร ยุระชัย

เลขที่ ๑๔๕  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

045 311 699

มูลนิธิหลวงปู่นาค

นางอังกาน วนะรมย์

วัดมหาวนาราม  ศาลากิติญาณโสภณ  ถนนหลวง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

นายบุญมี ทองมาก

สำนักงาน  เลขที่  ๔๙   หมู่ที่ ๙ ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  ๓๔๒๖๐

045 313 707

ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี

นายธานี ปลูกเจริญ

สำนักงาน  เลขที่  ๑   ถนนสุปัฎน์ ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

045 254 639

มูลนิธิวัดมณีวนาราม

นายสุกรี ศิริกุล

สำนักงาน  วัดมณีวนาราม  ถนนหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

045 255 491

มูลนิธิวัดแจ้ง

นายสุกรี ศิริกุล

สำนักงาน  วัดแจ้ง   ถนนสรรพสิทธ์   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

045 255 491

กลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา

นางสาวมล สุขเจริญ

สำนักงาน  เลขที่ ๑๐  หมู่ที่ ๓  ตำบลคูเมือง   อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐

084 962 8212

ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนศาลาหนองนาควาย

นางอังกาบ ศรีวะรมย์

สำนักงาน  ศาลาหนองนาควาย ซอยชยางกูร ๒๘.๑  
ถนนชยางกูร   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

086 251 0394

ชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนแคหมู่ ๖ 

นายผาด ถิ่นขาม

สำนักงาน  เลขที่  ๕๐/๑   หมู่ที่ ๖  ตำบลขามใหญ่   อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์   ๓๔๐๐๐

081 264 2586

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนก้านเหลือง ๒ 

นางกฤษณา โทบุดดี

สำนักงาน  เลขที่  ๒๑  ซอยชยางกูร ๓๔   ถนนชยางกูร   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

045 313 069

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านทุ่งขุนน้อย 

นางสงบ พิสาภัย

สำนักงาน  เลขที่  ๑๔๖  หมู่ที่ ๕    ถนนแจ้งสนิท   ตำบลแจระแม    อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

045 315 311

ชมรมผู้สูงอายุวัดสุปัฏนารามวรวิหาร 

นางอมร น้อยอาษา

สำนักงาน  เลขที่  ๑   ถนนสุปัฎน์  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง    จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์   ๓๔๐๐๐

045 254 639

มูลนิธิวัดทุ่งศรีเมือง  

นางวณี มัลลานู

สำนักงาน  เลขที่  ๑๓๑  ถนนหลวง  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง    จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์   ๓๔๐๐๐

 

ศูนย์สร้างสรรค์ชุมชนบ้านดอนยูง 

นางปรียูวัฒน์ ชาวเวียง

สำนักงาน  เลขที่  ๙๑  หมู่ที่ ๑๒  บ้านดอนยูง  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  ๓๔๐๐๐

045 316 550

กลุ่มสื่อใสวัยทีน 

นายกิติพงษ์ ภาษี

สำนักงาน  เลขที่  ๗๖   ถนนบูรพาใน  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์   ๓๔๐๐๐

089 145 0033

องค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจังหวัดอุบลราชธานี

พระสิริพัฒนาภรณ์

สำนักงาน  เลขที่  ๙๕   ถนนหลวง  ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์   ๓๔๐๐๐

045 250 851